Dato: 12. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[hul i papiret]

Basnæs ved Skjelskjør den 12 Juni 1859

Kjære Fru Balling!

Det er Pintsedag, deiligt Solskin,
Søen blank og blaa udenfor; næsten
hele Huset er i Kirke, jeg har feiret
min Pinse ved at gaae i Skoven
og nu sidder jeg og skriver til De[m,]
er med Tankerne hos Dem, D[eres]
Moder og Søster, der sidde i d[en]
varme By, der maa være tryk[ken-]
de derinde. Omtrent tolv Dage
har jeg nu været paa Landet; jeg
blev, som De veed, de to første
Dage i Sorø hos Ingemanns; det
var fornøieligt at see hvorledes den
festlige Glæde, fra 28 Mai, havde
ligesom forynget de to kjære
Gamle. En smuk Idee finder jeg at
Bønderne fra den Egn hvor Ingemann /
var Præst, have bragt i Udførelse,
idet de sendte Digteren en deilig
Vase med hans og hans afdøde
Faders Navne paa. Guldhornet saa
kunstnerisk smukt ud. Her er
da i denne Tid Komedie i Skjelskjør,
Orlanmundts Selskab, men jeg tager
naturligviis ikke derind i denne
Varme, for at see mindre gode
Forestillinger i et lille Locale.

En Deel god Musik have vi her
paa Basnæs; Huuslæreren, Hr
Ferslev, Fætter til Sangen, er meget
musikalsk og har Smag, han spiller
for os af Mendelsohn, Hartmann
og Gade. Jeg vil haabe at naar
dette mit Brev kommer til Dem,
de Alle ere friske og vel! jeg bliver
her paa basnæs til den 20 Juni, reiser
da til Silkeborg hvor jeg rimelig-
viis opholder mig til den fjerde
Juli; da gaaer det Vesterpaa, til /
Havet og Sandklitterne, lidt besværlig
anderledes end Jernbanefarten,
bliver vel disse Udflugter, maa
nu kun Veir og Befindende
holde sig til det Gode. - Med
stor Begjærlighed griber jeg efter
Aviserne da jeg har den største
Interesse for at vide hvorledes
det gaae de Kjæmpende i Lom-
bardiet, maatte de kun, ved
Sommerens Ende, Striden være
udstridt og man kunde tænke
paa at besøge Italien i Fred og
ro. Michael Wiehe er netop
i Dag kommet til Paris, der var
hans Bestemmelse; jeg traf ved
min Ankomst her til Basnæs, hans
Frue i Besøg hos Forpagter Wiehe,
hun var her til i Tirsdags, da
hun skulde møde sin Mand i
Korsør, han har jo givet Forestillinger
i Aarhus, og de tilsammen gaae /
over Kiel til Paris og Schweitz.
Glæder De mig med Brev, da
gaaer det i denne Uge endnu
til "Basnæs ved Skjelskjør", senere
til "Silkeborg"; derovre, eller
i det mindste paa Reisen i
Jylland, tænker jeg at møde
den engelske Familie Marryatt
der jo vil bereise vort Fastland
op til Skagen og hele Vestkysten.
De forlade Kjøbenhavn nu efter
Pintse. - Her fra den landlige
Stilhed er ikke Meget at fortælle,
jeg maatte da skrive op hvad Gjøgen
fortalte, hvad Lærke og Nattergal
sang, men det gjemmer jeg til
Eventyrene, et saadant om "Veir-
hanen og Gaardhanen" har jeg
skrevet herude. Hils nu hjerteligt Deres
Moder og Søster.


Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 239, billed 6629-32)