Da den med Syngespillet "Den anden April" indleverede originale Composition af Directionen er bleven forelagt tre Musikkyndige til Bedømmelse, og disse eenstemmigen have erklæret den for ubrugelig; og da Stykkets Text er af den Beskaffenhed; at den, i det heldigste Tilfælde allene ved en særdeles udmærket musicalsk Compostiion vilde blive brugbar for Scenen: maa Directionen, i Følge Hr Conferentsraadens i Skrivelse af 14.de Sept. 1832 yttrede Ønske, herved tienstligst meddele Dem: at den ikke, til Opførelse paa det Kongelige Thater, kan giøre Brug af bemeldte Syngespil eller sammes Composition, hvis Partitur, tilligemed Texten, herhos følge tilbage. -

Directionen for de Kongelige Skuespil

d: 5.te Januar 1833

F. Holstein C. Molbech C. L. Kirstein

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost