Dato: 6. december 1851
Fra: M. L. Nathanson   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Til Hr. Professor H. C. Andersen.

Deres Anmodning til os om at optage den af Dem i "Fædrel." for i forgaars indrykkede Artikel om "Hyldemoer"som Svar paa vor Anmeldelse, kunne vi ikke efterkomme, idet vi i denne Henseende maae henvise Dem til vor Erklæring i denne Tidende Nr. 246, som vi i et lignende Tilfælde have afgivet og som lyder saaledes:

"Vi finde os dog for Ordens Skyld foranlediget til at bemærke, at saavist vi aldrig undslaae os for at optage et i en sømmelig Tone affattet Forsvar af den, der i vort Blad er blevet angrebet, lige saavist ville vi ikke for Eftertiden giøre det, naar Vedkommende ikke umiddelbart henvender sig til os".

REDACTIONEN.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost