Dato: 3. marts 1866
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Amsterdam den 3 Marts 1866.

Kjære Fru Collin!

Det var deligt at faae Brev fra Dem! De er mere velsignet og fortræffelig end De vist selv veed. Skriver jeg til Dem, da skriver jeg jo ogsaa til Deres Mand, han maa saaledes tage Brevskrivningen. Deres Meddelelse om at min lille Gaaseurt blomstrede frem for de andre Blomster, glædede mig! jeg maatte fortælle det her i Huset, som en Begivenhed. Ja jeg er her endnu i Amsterdam; de gode Mennesker lade mig ret forstaae atjeg er en velkommen Gjæst og dajegjo ikke har Noget at ile efter erjeg blevet hele 3 Uger og bliver maaskee den fjerde med. Mit Brev herfra til O Neill blev afsendt for 14 Dage siden, men det er vist gaaet galt, jeg har ikke hørt et Ord fra ham, og er uvis om at han veed at jeg er paa Reisen; nu har jeg skrevet igjen, men før op imod 14 Dage kan jeg ikke høre om hvorledes det staaer til i Lissabon og om han raader mig til at komme der mod Sommertid. Jeg reiser nu snart fra Amsterdam til Leiden, hvor jeg bliver 2 a 3 Dage hos van Kneppelhout, derfra gaaer jeg til Haag; jeg formoder at Bille Brahe er der og ikke i Brüssel og beder Dem derfor at de Breve som afsendes hjemme fra efter den 10 Marts gaae til den danske Legation i Haag, men alle Breve tidligere afsendte, gaae til Brandt i Amsterdam; er jeg afsted, da sender han dem efter mig. Jeg husker ikke om jeg har meddeelt Dem at Theaterdirectionen i Amsterdam, ved det store Theater have beæret mig med at sende mig en Balcon Billet til hver Aften for hele Saissonen, jeg gaaer der ofte og begynder at forstaae Sproget, det er deels originale Stykker, fEx van Lenneps historiske Drama De Vrouwe van Waardenburg, dog meest franske Vaudeviller og Dramaer; af danske findes ikke een; imidlertid er Øehlenschlæger[s] Hakon Jarl blevet oversat af min Oversætter Niuwenhuis og Indtægten, der ikke var saa ringe blev sendt til Danmark til vore Saarede; den skal være godt gjengivet, men man troer aldeles ikke at den kan opføres; jeg har kjøbt den hollandske Oversættelse til Deres Mand, som jeg glæder mig til at forære til hans Samling af danske originale Arbeider med Bilag. Nyligt kom to Damer, Moder og Datter, flere Mile herfra, de ere Venner af Brandts, de kom for at tale med mig, jeg maatte rigtignok af med eet af mine Portrætkort, som jeg fra Danmark kun havde 12 af og altsaa er paa Hældingen med, men de vare begge elskværdige og Moderen havde i Krigen sendt os to Kasser udmærket Scharpi og givet 500 Gülden[.] I Tirsdags var særdeles stort Selskab for min Skyld, maa jeg troe, hos Georg Brandt, jeg skulde læse for dem, men jeg kunde jo kun læse Dansk og det forstod der de Færreste. Den engelske Præst læste da Historien om en Moder (paa Engelsk); en hollandsk Geistlig læste paa Hollandsk »Toppen og Boldten«, og A. L. Brandt, ogsaa paa Hollandsk »Fem fra en Ærtebælg«, oversat paa Vers af Ten Kate, denne havde selv lovet at møde, men blev syg og kom ikke. Man anmode[de] mig om at læse paa Tydsk, det forstod de Fleste, men uagtet Georg Brandt og den fortræffelige Fru Brandt bade mig gjorde jeg det ikke, det var min Følelse imod, i saa stort Selskab, endnu saa nær efter Krigen, at give i fremmed Land min danske Digtning i et Sprog der ikke var mit Modersmaal. Siden vare Hr og Fru B, glade ved at jeg havde holdt mig i saa udstrakt Selskab, kun til Modersmaalet; det vil vel Jonna og synes om.

Hjemme i den lille Familie Kreds vilde jeg derimod med Fornøielse have læst paa Tydsk, i den større Kreds følte jeg at jeg var den danske Digter! De smiler maaskee af mig. Sligt er jo en Følelses Sag. Dette maa ikke viderefortælles, da jeg ikke vil at det kommer i Aviserne, for alle Meddelelser har jeg en stor Skræk, thi selv i den bedste Hensigt, stiles det sjældent som jeg ønsker det. Denne Gang har jeg faaet mange Breve hjemme fra, de to længste vare fra Fru Melchior [og] fra Grevinde Frijs. Kronprindsen hører jeg reiser fra Danmark den 8 Marts og gaaer til Paris, jeg haaber da der at see ham. I Dag læser jeg i Leyden Avis, at jeg ventes, jeg maa nok derfor snart aEsted, det er jo ogsaa nu tre Uger jeg har tilbragt i Huset hos Brandts. Fruen forærede mig forleden en Photographie af samme; jeg bad hende om een til at bringe Dem, og hun bragte den med straalende Ansigt og de venligste Hilsener. Jeg boer paa første Sal, hvor Gardinerne ere nede yderste Huus for Deres høire Øie. I Dag harjeg efter Anmodning siddet for den første Photograph her i Amsterdam; naar jeg faaer et Exemplar sender jeg det til Deres Mands Samling. At »Spanierne« endnu efter Hr Kranolds Løfte ikke er kommet frem er vel galt, jeg maa nok endnu engang rykke ham i Ærmet, og gjør jeg det bliver det nok til at rykke Ærmet itu, for nu er jeg snart vred! – Beed imidlertid Theodor at hilse ham paa det Venligste, og sige at han faaer snart Brev fra mig. Med Fru Drevsen vil jeg da haabe at det gaaer godt frem, at den slemme farlige Byld er ødelagt og at hun igjen kommer til Kræfter; hils hende kjærligt, saaledes ogsaa Louise Lind. Det vilde være overraskende smukt om Theodor lagde en lille Seddel inden i det næste Brev jeg faaer, selv om det kun dreier sig om Vappe. Bliver der noget af Viggos Reiseplaner? Naar er Edgards Bryllup? Paa Tirsdag den 6te gjør den danske Consul en stor Middag for mig; jeg kommer for meget ud, er ganske træt deraf, thi ingen Aften kommerjeg iseng før Klokken 12. Den episkopale Praest sendte mig igaar det nye Testament og en Psalmebog paa engelsk og hollandsk ...

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen