Dato: 4. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

Basnæs den 4 Juli 1862.

Kjære Ven!

Overmorgen er De igjen i Kjøbenhavn og fem eller sex Dage efter reise De til Udlandet. De vil, haaber jeg til Gud, have stort Gavn, i Sundheds Henseende, og megen Glæde denne Reise! Jeg er meget glad ved at jeg med Jonas skal tilbringe flere Uger med Dem og Deres, meest i det deilige Bjergland. Tak fordi De af Dem selv skrev mig til før De tog ud paa Astrup, jeg har endnu kun et Par Ord at føie til de givne Oplysninger. Den 16 Juli, tænker jeg at være igjen i Kjøbenhavn og vilde da gjerne til den tyvende være fix og færdig, da jeg paa Udreisen har lovet at lægge Veien over Glorup og blive der et Par Dage; Bestemmelsen til Udreisen. for Jonas og mig blive[r] uforandret, om Gud vil, vi reise den 25de Juli, men istedetfor at vi begyndte Reisen sammen sidst i Corsøer, møder jeg ham nu paa Dampskibet ved Svendborg Fredag den 25 Juli og da gaae vi over Flensborg i lige Fart ned til Brunnen; paa denne Reise blive vi intet Sted, hvorhen De kan skrive os til, De maa skrive Jonas til saa at han erholder det i Kjøbenhavn senest den 24 Juli, det kan skee naar De strax skriver fra Frankfurth; før om Aftenen den 30 Juli kunne vi først naae Brunnen og det er ønskeligt at vi to komme først, da tage vi imod Dem, og De vil ogsaa ikke kunne komme tidligere end den 3Ite naar De slaaer Dem lidt til Ro i Zürich hvor De maa tage ind i Bauers Pension; og da siden vil anvende to eller tre Dage paa Ragatz; til Einsiedeln beder jeg Dem tage en dansk Bibel med, som jeg tenker Conrad Rothe vil sende Dem; jeg lovede Bibliothekaren i Einsiedeln, en høist elskværdig og dannet Mand, Jonas har hans Navn opskrevet, at han fra mig skulde faae et Eksemplar af den danske Bibel, den vil indføre Dem hos ham og De faaer da bedre hele Klostret at see. Lad os i Brunnen finde Brev fra Dem poste restante, med den Dag, nogenlunde, vi kunne vente Dem; skriv fra Ragatz. Naar jeg nu den 16de kommer til Kjøbenhavn vil jeg gjerne den næste Morgen tidlig, løse Pas; maa derfor Jonas have Deres Skrivelse for, at han hos Poletiet kan hæve samme. Derfra gaaer jeg i Privat Banken, hvor jo Alt er ordnet med Hensyn til at man udsteder Creditivet, dette skal være paa Spanien, (jeg har opgivet Stederne) og maa Summen ikke være ringere end paa 1600 Rdlr; er det nødvendig at Hr Etatsraad Fugl erindres herom, for at jeg paa een eller to Dage kan have dette istand? Credit Beviserne kan jeg vel strax kjøbe? Dernæst beder jeg om i rede Penge fra Sparekassen 400 Rdlr; disse kan maaskee Jonas have til mig eller jeg strax kan hæve dem hos Hr Boye, (jeg veed ikke hans Titel). Maa jeg dernæst erholde Boyes Adresse, ikke blot den at han er at finde i Sparekassen, men hans Bolig, Stedet hvorhen jeg fra Udlandet kan skrive ham til om det behøves. – Det er Alt hvad jeg erindrer ligger mig paa Hjertet. De skriver at jeg i Deres Reiseplan har antydet paa een Dag fra Manheim til Zürich, det lader sig gjøre, men jeg forstaaer ikke at jeg har opgivet det da jeg jo veed De vil til Basel, og kun derfra, eller fra Freiburg kan jeg have opgivet som en Dag Reise lige til Zürich. Jeg tænker mig at De reiser herfra Løverdag den I2te Søndag aften er De i Hanover, men Theatret er bestemt ikke aabent, altsaa reiser De, ikke tidlig om Morgenen, men op ad Dagen Mandag til Cassel; 15de og 16de til og i Frankforth, derfra naaer De Basel Løverdag Eftermiddag, med Middagstoget; om Søndag den 20de kommer De til Zürich, Alt endnu saaledes som De har opgivet i Deres Brev, kun at jeg [har] sat Løverdag og ikke Fredag til Afreise og slaaer en Streg over Hanover. I Zürich 2 Dage, i Ragatz 1 Dag, Opholdet der mindst to Dage, en halv Dag til Richterwyl og strax derfra til Einsiedeln 1 Dag, en Dag i Einsiedeln Dagen derpaa til Brunnen, altsaa 7 Dage men det er rigtig nok to Dage tidligere end Jonas og jeg naaer Brunnen. Drag Tiden lidt mageligere ud.

hjerteligst

H.C.A.

I Richterswyl er et ret godt Hotel, tager De først op af Dagen fra Ragatz kan De overnatte i Richterswyl og derpaa tidlig om Morgenen gaae til Einsiedelen den næste Dag og om Aftenen være i Brunnen, men det er anstrzengende.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen