Dato: 1. februar 1841
Fra: Fonden ad usus publicos   Til: Christian VIII
Sprog: dansk.

Allerunderdanigst Forestilling

Ved allerhøieste Rescript af 15. Januar dette Aar har Deres Majestæt allernaadigst paalagt undertegnede Direction at nedlægge særskilt allerunderdanigst Forestilling i Anledning af Cand.philosophiæ H. C Andersens vedlagte Ansøgning om Understøttelse til Fortsættelse af hans Reise i Udlandet. - I den Anledning tillader Directionen sig allerunderdanigst at yttre Følgende.:

Andersen har, som Deres Majestæt bekjendt, tidligere foretaget en Udenlandsreise med Kongelig Understøttelse, nemlig ifølge Kongelig Resolution af 13. April 1833: 600 Rbd. særlig i 2 Aar, hvortil der i Aaret 1834 bevilgedes ham et Tilskud af 200 Rbd. - Det tør imidlertid ikke lades ubemærket, at en anden Digter, som paa samme Tid havde Kongeligt Reisestipendium, nemlig Candidat Hertz, havde af Fonden erholdt 800 Rbd. aarlig i 2 Aar, og ligeledes senere fik et Tilskud af 400 Rbd. - Med Hensyn til hvad der forøvrigt kan tale for Andersens nærværende Andragende, skal Directionen allerunderdanigst oplyse Følgende: - Andersen tiltraadte denne Reise med en Sum han ved Flid og Oekonomie havde sammensparet, nærmest ved Indtægten af hans Drama "Mulatten". Det heldige Udfald af dette Arbeides Fremstilling paa Scenen, som bragte ham den ikke ubetydelige Indtægt af 800 à 1000 Rbd., lod ham haabe en lignende Indtægt af hans sidste dramatiske Arbeide "Maurerpigen"; paa dette Haab var hans Reiseplan og Beregning grundet, og denne er nu aldeles tilintetgjort ved det ikke heldige Udfald, da han kun har erholdt circa 300 Rbd. - At han derfor nu befinder sig i stor Forlegenhed, at hans kjæreste Ønske, paa denne Reise at kunne besøge Grækenland derved maa blive uopfyldt, er Direktionen meddeelt ved Conferentsraad Collin, som derhos, ifølge de Oplysninger,han ved i disse Dage ankommet Brev fra Andersen har modtaget, har erklæret, at dennes Reiseplan, selv i en mindre Udstrækning, ikke ivl kunne realiseres uden en Hjelp af 2 à 300 Species.

Med hensyn til det her allerunderdanigst Anførte, maa Directionen i dybeste Underdanighed henstille dette Andreagende til

Deres Majestæts allernaadigste Resolution.

Diretionen for Fonden ad usus publisuc d. 1ste Februar 1841.

J. S. Møsting.

A. W. Moltke.

E. Collin

Angaaende en Reiseunderstøttelse til Cand.phil. H. C. Andersen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen