Dato: 1. april 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Alfred Ipsen
Sprog: dansk.

Kjære Unge Ven!

I dette Øieblik fik jeg Deres Brev, som jeg ret takker Dem for; medens De, som De skriver, har ventet at høre fra mig efter Deres Skrivelse forrige Aar, har jeg gaaet og ventet paa et Besøg af Dem her i Byen, idet jeg har forstaaet, at De i Efteraaret 1871 vilde blive Student. Jeg var saa vis paa at see Dem, og da De aldrig kom, uagtet De efetr min Formening var her i Kjøbenhavn, kunde jeg ikke skjule min Forundring derover, og talte derfor til een af Deres Lærere derom. Dert er fornøieligt, at dette nu ved Deres venlige Skrivelse er klaret; imidlertid kan jeg slet ikke forstaaa, at jeg skulde have glemt at besvare Deres Brev, der just saa meget tiltalte mig; jeg maa tro, at min Skrivelse er bortkommet. Her sender jeg Dem den lille Samling Eventyr og Historier, jeg i de sidste to Aar har skrevet og givet i forskellige Blade og Tidsskrifter; "den store Søeslange" samt "Gartneren og Herskabet" ere de to yngste. Om otte til ti Dage reiser jeg i to Maaneder til Udlandet, jeg har skrantet hele Vinteren og haaber at styrkes og oplives ved denne lille Udflugt, der dog ikke gaaer videre end til een af Norditaliens Søer. Det vil glæde mig at faa Brev fra Dem. I Kjøbenhavn er min Aderesse Nyhavn Nr. 18. Gud bevare Dem.

Deres deltagende

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm