Dato: 20. august 1840
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

Hr. Conferenceraaden

har jeg herved den Ære at tilbagesende Manuscriptet af "Maurerpigen"]

Jeg tvivler ikke paa, at Andersen jo allerede har fortalt Dem, at min Kone ønsker sig fritaget for Rollen i dette Stykke, da hun, foruden mange andre Grunde, anfører, at denne Rolle ligger udenfor hendes Fag, uden at tale om den store Anstrengelse, som den vil kræve, en ikke ringere end i Paludan-Müllers Stykke, af hvis Følger hun endnu lider. Jeg hører, at Andersen skal være bleven heel fortvivlet over min Kones Vægring, uagtet han dog maa have været forberedt derpaa, thi allerede for længe siden, da han fortalte hende sit Sujet, yttrede hun, at denne Rolle rimelgiviis ikke vilde blive passende for hende; han maa altsaa fra først af have været betænkt paa at erstatte hende med en Anden. Hvorom Alting er, saa haaber jeg, at Hr. Conferenceraaden ved Deres Indflydelse over Andersen vil bedre end Nogen kunne stille ham tilfreds og faae ham til at tage mod Raison; og det er i denne Anledning jeg tillader mig at henvende mig til Dem istedenfor at debattere Sagen med ham selv.

20. August 1840.

Deres allerærbødigste

J. L. Heiberg

Høivelbaarne Hr. Conferenceraad Collin

Storkors af D. og D.M. etc.

JOnas Collin

Tekst fra: Solveig Brunholm