Dato: 9. april 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Christian Clausen Dahl
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9de April 1847.

Kjære Ven!

Hvad troer De om mig der endnu ikke har skrevet Dem til og sagt Tak efter at have modtaget det kjære lille Maleri De gav mig da jeg var i Dresden, saa ogsaa de interessante Kirker fra Norge. men paa en Maade er jeg uskyldig deri. Forleden fik jeg et Brev fra vor fælles Veninde den kjære Baronesse Decken, som sendte mig en Hilsen fra Dem og spurgte tillige om jeg havde modtaget de oven nævnte Sager; men jeg vidste ikke noget derom og dog var Maleri og Kobberstik komne, ja nok flere Maaneder før jeg kom til Byen; de vare afleverede hos Collins, hvor alle mine Bøger og Sager, medens jeg var i Udlandet, laae i et Kammer paa Loftet; man havde henlagt Deres Gave til mig paa samme Sted, med andre i min Fraværelse indtrufne Bogpakker. Ved min Hjemkomst besluttede jeg, da det allerede den Gang var mig i Tanke, at reise dette Foraar, at lade Alt blive der; jeg aabnede Pakkerne, men bemærkede ikke Deres, nu da jeg fik Brevet fra Fru Decken, spurgte jeg hos Thiele og saa hos Collins, og da fandtes det ganske rigtigt! Tak og atter Tak derfor, det er strax taget Hjem og det lille Billed hænger over mit Skrivebord. Nu veed De Historien og er ikke vred paa mig. Fra Fru Serre har jeg faaet et langt interessant Brev, jeg skal snart svare hende, men vil De foreløbig bringe min Hilsen. Jeg er desværre i denne Vinter en sygelig Skrantning, jeg føler mig saa svag og har dernæst idelig Tandpine, saa jeg faaer ikke bestilt Alt hvad jeg vilde. Fru Serre skriver om Forfatterinden til "die Adoptivtochter" Fru Hauptmanninn Zollner (ja, hvorledes skrives nu dette Navn, herom maa jeg nu ogsaa tale med Dem) Fru Serre siger mig at Forfatterinden venter at høre fra mig angaaende det Exemplar der er sendt mig, og det er ikke andet end Ret, men Exemplaret har været meget længe paa Reise og som "syg" har jeg brugt flere Dage til at læse Bogen, end ellers, imidlertid har jeg skrevet til Forfatterinden, men jeg er bange mit Brev bliver paa Posthuset i Dresden dersom De ikke tager Dem deraf. - Jeg har en daarlig Hukommelse for Navne og i den Virvel af Bekjendtskab, jeg tumlede mig i, paa den sidste Reise i Tydskland, løb Navnene lidt i hinanden, jeg havde i midlertid i min Tanke at Hauptmanden, hvis aandrige Frue sagde mig at hun havde behandlet et Kapittel i "Billedbog uden Billeder" til en heel Romann, hede Zollner, nu faaer jeg Bogen og et Brev og i dette er Slutningen af Navnet ikke ganske tydeligt men synes at indeholde fler Bogstaver end jeg har troet der var, ogsaa Fru Serre, der skriver Navnet, har det utydeligt, men langt er det, længer end jeg vilde skrive det. Mit Brev skulde afsted til Forfatterinden, jeg kunde ikke sætte udenpaa "Forfatterinden til die Adoptivtochter" og skrev derfor Begyndelsen Zoll- meget tydeligt, men Resten derimod i Krimskrams, i Haab om at Postbudet i Dresden fik det rigtige Navn ud af det. Vil De nu forhøre om hun har faaet Brevet, ellers er det paa Posthuset, jeg har for en Sikkerheds Skyld sat uden paa, "kan ogsaa afleveres hos Hr. Professor Dahl," og dertil øverst oppe skrevet "fra H. C. Andersen". Det er saaledes let nok at findes. -

Jeg reiser i Begyndelsen af Juni til London, hvorfra jeg har flere Indbydelser og hvor mine Skrifter i engelsk Oversættelse optages med utrolig Hjertelighed. Jeg har et meget stort Publikum, som det synes, i det store Engeland; det er mueligt at jeg gaaer hjem over Weimar og skeer det, da gjør jeg en Sviptour til Dresden for at see mine Kjære der, blandt hvilke jeg af Hjertet regner Dem, kjære Professor Dahl. Jette Wulff lever hos sin Søster og sender dem mange Hilsener. Hendes Broder Christian gjør i dette Foraar Tour til Island. Hils Baronesse Decken, jeg fik igaar hendes andet Brev med den Dresdener Kritik over mig, der smigrede og glædede mig, jeg skriver snart.

Hils Deres Børn og alle Venner, fra Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen,

Tekst fra: Solveig Brunholm