Dato: 17. maj 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 89. Fra Henriette Wulff. Søe-Cadet Academiet d. 17t Maj - 41.

Tak, kjære Andersen for Deres Brev fra Athen, det var ret glædeligt for Deres Venner, De var rask og tilfreds, og nød tilfulde det skjønne Grækenland, blodt Skade at De ikke kunde komme til Constantinopel, dog De har jo seet saa meget dejligt paa denne Rejse, at jeg kan begribe De er henrykt. Jeg skynder mig at skrive Dem et par Linier til, der kan træffe Dem i Wien først i Juni som De siger, at vilde være der. I Neapel ligger et Brev fra mig til Dem, nu kan det blive der til De næste Gang kommer der, eller jeg selv kan hente det; jeg troede nemlig at De gik den Vej tilbage, eller at det skulde have truffet Dem før De gik til Sicilien, da jeg ikke ventede De skulde komme til Græk: Nu Gudskelov De kom der, og har haft saa stor Tilfredsstillelse deraf. Naar De nu allerede først i Juni er i Wien kan vi vel snart vente Dem hjem, og jeg glæder mig ret dertil, hvor De skal fortælle os om det Alt! - Om otte Dage1220 rejser Stampes og Thorvalsen over Berlin og Dresden, saa det er muligt De støder sammen med dem, men til Wien kommer de ikke, men skyder tværs over Tydskland fra Dresden til Frankfurt, idet mindste efter Planen for Øjeblikket, men den kan jo let forandres. - Her gaaer Alt ved det gamle, vi har nu Sommer, men kold er den som sædvanlig; Folk beskjæftige dem med Tilberedelser til den forestaaende Formæling,1221 Væddeløb etc: etc. Et nyt Stykke af Hertz1222 i 3 Akter skal gives som Festforestilling i den Anledning, og Hr Taglioni1223 fra Berlin kommer her med sin Kone for at dandse den Aften, og faaer derfor 1500 Rdl: som er vel grovt og vel dumt, da det dog var rimeligere at vise den fremmede Brud noget nationalt, end de Dandsere hun har seet hundrede Gange i Berlin. Og i den genre ere de fleste arrangements her, men basta herom -

I Aften gaaer paa Theatret et nyt Stykke af Jomf. Beyer,1224 noget Islandsk, originalt, det skal ikke være saa galt, men det kommer frem under daarlige auspicier, nemlig Molbechs protection, og man er derfor i Tvivl om Udfaldet. - De vil sikkert støde paa en mængde Landsmænd naar De rejse hjem, thi Udvandringen er stor, i Dag rejser Etatsraad Adler, for at bruge Badet, efter en svær Sygdom, vores egen Koch vil ogsaa til et Bad i Sommer, men han rejser ikke saa tidlig. Ida hilser Dem paa det allervenligste, hun og alle hendes har det godt, og vi her paa det gamle Academie ligeledes, Fader har takket Kongen fra Dem for Grækenland, og fortalte om Dem, og den Nydelse De har haft der, han hilser Dem ogsaa paa det Allerbedste, Broder Peter begynder nu sine toure med Kongens Dampskib til Warnemünde, første Gang bliver om en otte Dage, saa gaaer Thorvalsen og Stampes med den, og jeg følger dem over, og gaaer tilbage med Broder Peter igjen. Saa har jeg da haft Foden paa tydsk Grund, men det er ogsaa Alt. At gamle Heiberg er død,1225 veed De vel, det var godt for den stakkels eensomme blinde Mand. - Fra den elskede Broder Chr: har vi hyppigt haft Efterretninger fra Syd-Amerika og yderst interessant, især fra Buenos Eyres, hvor han har levet meget med en Datter af Tyrannen Rosas, og var meget indtaget af hende1226; - han mindes alle sine Kjære med den friskeste Venlighed, og nævner altid den kjære Andersen!

I October ell: November tør vi nok vente dem; hele expeditionen gaaer saa hældig som mulig, og min Oncle1227 har sluttet meget tilfredsstillende Tractater1228 med de forskjellige Republiquer; Lorck har det godt, er meget afholdt, ved sit nette og fordringsløse Forhold. Gjerne skrev jeg meer i Dag til Dem kjære Andersen, men Posten gaaer, og dette maae afsted. Snart sees vi jo, og jeg glæder mig ret dertil, moer Dem godt, og kommer De til Dresden da hils Dahl og i Berlin Steffens,1229 Kone og Clärchen! Lev vel kjære Andersen, alle Vennerne glæde sig til atter at see Dem, men Ingen mere end Deres Sorella. [Udskrift]

Wohlgebohrenen Hrn H: C: Andersen Wien Östreich. fr: poste restante

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost