Dato: 1. april 1826
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den lste April 1826

Modtag vores alles hierteligste ønsker til den høitidelige Dag i morgen, Deres Fødselsdag! den 2d April! gid Mod Kraft og Styrke maae med hver Dag tiltage hos Dem, give Dem rolighed i Sielen og Modenhed i aanden [,] give Dem Evne til at skue Livet som det er og Sindighed til at nyde det med Værdighed Dem selv til Gavn og andre til Glæde - De maae lade os vide hvorledes De har tilbragt den kiere Dag for Dem, gode Andersen, og [mon] ikke Herr Meisling højtideligholder den? og hvorledes? - fra begge mine Døttre og min Søn vil De ogsaa i Dag modtag[e] nogle Linier og naar De læser disse Breve Søndag Middag mellem 4 og 5 - vil vi drikke Deres Skaal. - Saa snart Leilighed gives, gode Andersen! vil De da sende mig den Deel af Øen i Syd Havet som De vil have ombyttet, ieg talte med 0ehlenschlager om det iforgaars og naturligviis ønsker han De skal have en rigtig og ordentlig Heftet udgave. - han har i denne Tiid en Aften læst for os, Amors List - et nyt Lystspil paa 4 acter som virkelig er meget smukt; han har endnu i Vinter skrevet et Lignende »Billedet og Bysten« som han ogsaa med det første vil lade os høre og hvortil vi glæde os alle ret hierteligt. -

Villiam Schakespeare er flere gange givet nu og haver fundet almindeligt og stærkt bifald. Senerne som han seer i Drømme af Magbeth ere componerede af Larger overmaade godt - Nielsen skal være fortreffelig - Børnene sige - Du maae ikke skrive for meget Moder, saa skriver Du det samme som vi - og da ieg nu mærker det har været Tilfældet med den siste Gienstand, saa vil ieg slutte for ikke at giøre det oftere -

Lev vel gode Andersen! modtag min Mands og min Svigerinde[s] hilsen og bedste ønsker til i morgen i foreening med mine gien tagne -

Deres

hengivne Henriette Wulff -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost