Dato: November 1825
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den 18d [?] October 1825

Kiere Andersen!

Skylden er ikke min, her har lagt færdig siden i Fredags en pakke med Schækespheare, som Den Herre der bragte Deres siste Brev, lovede at vilde hente i Lørdags, men han kom ikke, paa Torsdag skal ieg spørge Petersen om han ingen sikker Leilighed veed til Slagelse, da ieg ret ønskede De saa snart muligt kunde faae den - da jeg ventede denne Herre i Lørdags skrev ieg Dem ikke til siste Tirsdag med Posten, som ieg ejlers havde giort, for at bevidne Dem min Glæde og min Deeltagelse ved Deres opfløtten og herlig overstandne Examen[.] De kan troe, Deres Venner føeler og deeler Deres Lykke og Deres Glæde - men dersom Meisling kommer til Helsingøer, er det derfor godt at De følger med? ieg troede ikke det var godt at gaae fra een Skole i en anden - men heri maae De jo raadspørge Dem hos Etatsraad Collin som maae have en bestemmende meening i denne vigtige anledning - men det er vel hellerikke vist endnu om han kommer til Helsingøer, bliver han i Slagelse, saa er det vist godt at De er i hans Huus, da han synes saa virkelig at tage sig af Dem, maae man ogsaa troe han da vilde benytte ethvert øyeblik til at arbeide med Dem. - Jeg har bedt Oehlenschlæger om de 2d siste Dele af Øen i Sydhavet til Dem, gode Andersen - han har lovet mig dem, men ieg har ikke faaet dem endnu. -

Vi ere alle forkiølede i dette Efteraar, jeg har gigt i Hovedet, min ældste Datter lider af Tandpine og min yngste af Snue alsammen forkiølelse i dette slemme Vejer - og vi have endnu ikke begyndt at ligge i Kakkelovnen, vi vilde gierne blive denne Maanet ud - til Julen kommer De io ganske vist her til Byen? De maae da huske at gaae ind af den anden Port paa Academiet, og ikke af den gamle thi saa kom De ikke til os - De kan troe, vi boe ret smukt og behageligt nu og har mere Plads end før. - fra min ældste Søn have vi havt Brev fra Engeland - De veed jo han er paa Reisen til Vestindien? - han levede den gang vel gud være lovet! - den yngste arbeider flittig til sin officiers Examen som begynder i November, men den varer i 4 uger - saa vi faae saa snart resultatet, dog have vi det bedste Haab. - Nyt er her ikke eller veed ieg ikke som kan interessere Dem, kiere Andersen. Min Mand og mine Børn hilse Dem alle venskabelig

som Deres hengivne

Henriette Wulff -

apropo - vi saae Ludlams Hule for nogle Dage siden - Den er ikke givet siden 1816 - Den gik fortreffeligt - og nød almindeligt, eenstemmigt, lydeligt Bifald og til Slutning 3 gange Bravo - til Dronningens Fødselsdag skal der gives et lille flaut Syngestykke, siger Etatsraad Olsen, som hedder - Klokken - fransk original - af hvem Musikken, har ieg glemt -

[Udskrift:]

til Herr Andersen

Disiple i Slagelse lærde Skole

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost