Dato: 23. april 1841
Fra: Hans Christian Ørsted   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24. April 1841

Uagtet jeg ikke har noget ret Vigtigt at skrive Dem til om, kan jeg dog ikke lade et Brev fra min Kone afgaae, uden at ledage det med et Par Ord fra min Haand. Det gjør mig ondt, at jeg ikke kans krive Dem, efter egen Læsning, om Paludan-Müllers "Venus", som jeg dog snart skal læse. I "Dagen" har der staaet Noget derom af Ostermann, som forekommer mig rimeligt nok, nemlig at den ene Venus (Anadyomene) er for sandselig, og egentlig gemeen, den anden (Urania) ikke klar og reen nok. Mythologien, siges der, er ikke respecteret saaledes, at et i sig heelt og afrundet Phantasiebillede dannes. Dog, jeg maa først selv læse Digtet for at sige, om denne Dom er sand. I alle Tifælde behager det mig, at Ostermann har underskrevet sit Navn og ikke sigtet fra Anonymitetens Smutvinkler.

Jeg er, som Universitetets Rector, iaar endnu mere belæsset med uvidenskabelige Forretninger end ellers, saa at der bliver megen liden Tid til videnskabelige Forretninger; dog har den gode Sundhed, jeg har nydt i Vinter, vel saa god som i sædvanlige Vintere, tilladt mig endeel stille Virksomhed. Blandt Andet er det mig en Glæde at see mangent Frøe, som jeg har saaet, uddannes ved mine Disciple. Siemesen har udgivet en Geometrie efter den af mig udtænkte Behandlingsmaade og været saa godt at dedicere mig den. Det kan ikke Andet end glæde mig at see saadanne Frugter.

Til Kronprindsens forestaaende Formæling skal jeg, som Universitetets Rector, holde Talen. Dette vil nu komme til at sysselsætte mig og desværre rive mig bort fra mine andre litteraire Arbeider. Jeg føler, at jeg bør søge at fremstille Sagen i dens Interesse for Fædrelandet, men sammenknytte det med almindelige Betragtninger, f.Ex. om Vitigheden for Natonaliteten i, at en national Fyrstestamme vedligeholdes.

See, nu har jeg da havt den Fornøielse at underholde mig nogle Øieblikke med Dem. Lev nu vel, og kom lykkelig og glad tilbage.

Deres

H. C. Ørsted

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost