Dato: 14. oktober 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: G. H. Mellin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 Octob 1848

Kjære Ven!

Tak fordi jeg saa venlig er i i Deres Tanke og at De fra Svendborg lod mig det komme synligt for Øie, Tak for det lille Digt, Fru Jessen sendte mig det. Jeg skrev ikke strax igjen i det jeg var tilsinds at tage over til Fyen og haabede der personlig at træffe sammen med Dem, det drog imidlertid ud med Afreisen og da jeg kom var alt paa Marschen. jeg havde saa gjerne rakt Dem Haanden, flyvet Dem ret og mig Hjerte imøde! Det er ikke skeet, men det kommende Aar, vil Gud, mødes vi, idet mindste agter jeg at flyve op til Stockholm.

O hvormeget er ikke skeet siden vi mødtes, da Nicander levede, da vi samledes hos Dahlgreen, og hvormeget i denne mægtig fødende Tid kan ikke oprulle før vi træffes. Dog hvad der er bedst, skeer!

Jeg har i dette Aar fuldendt en ny Roman paa omtrent 26 trykte Ark, den er allerede forrige Uge udkommet i London paa Engelsk, det er første Gang jeg i England skal see at drage Nytte af mit Publicum der, jeg har ikke forstaaet at benytte mig tidligere af Sligt.

I Fyen talte jeg tilfældig derom med én af Deres Landsmænd, en Læge og han sagde at jeg bestemt ogsaa i Sverrig, hvor efter hans Ord jeg skulde have mange Læsere, kunde have nogen Fordeel, naar jeg med en Litteratør aftalte at sende ham mit danske Manuskript eller de første trykte Ark af Bogen og at saaledes ved min Medvirken en svensk Udgave kom af Bogen; hvorvidt dette er gjørligt spørger jeg Dem om. De vil sige mig Deres Mening, og snart, jeg har i disse Dage den Danske Original under Pressen, den vil blive færdig til den 14 eller 16 i Novembermaaned, men De kan strax, naar jeg hører fra Dem, faae de trykte Udhængs Ark, vist nok til hele første Deel og saaledes efterhaanden, dersom De, med nogen Slags Fordeel for mig, Deres egen naturligviis ikke at glemme vilde besørge en svensk Udgave før de almindelige Oversættere komme. Imidlertid beder jeg Dem at De lige saa ugeneert og aabent giver disse Svar som jeg her kommer med mit Andragende. Jeg haaber at Bogen ikke staaer tilbage for mine bedste Eventyr, og da det er Blomsten af Hverdagslivet jeg bringer, vil den vel faae Indgang. Min Adresse i Kjøbenhavn er Nyhavn No 34.

Og nu lev hjertelig vel! hils de Venner jeg mueligt har i Deres Omgang. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost