Dato: 9. januar 1833
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.
"Digteren, Hr. H. C. Andersen, som har indgivet en allerunderdanigst Ansøgning om at erholde et Reisestipendium af Fonden ad usus publicus, har troet, at en Anbefaling fra mig skulde kunne bidrage til Opfyldelsen af hans Formaal, og har derfor anmodet mig om at meddele ham en saadan. Uagtet jeg nu ikke selv troer, at han trænger til min Anbefaling, eller at denne skulde være istand til at fremme hans Forehavende, har jeg ikke desmindre troet at burde efterkomme hans Ønske. Det er i denne Anledning at jeg tillader mig at bemærke, at ihvorvel Hr. Andersens poetiske Frembringelser have været Gjenstand baade for Roes og for Dadel, synes dog den offentlige Mening om ham for saa vidt at være bestemt, at den erkjender hans Digter-Talent. Og for mit Vedkommende gjør jeg mig en Fornøielse af at erklære, at jeg fra dets første Fremtræden har fundet dette Talent ualmindeligt, da jeg i hans forskjellige Frembringelser – ihvad jeg end kan have havt at indvende imod nogle af dem – har troet at see et Lune, som er nær beslægtet med vor berømte Wessels. At Hr. Andersen, der – som alle Digtere – hellere lærer af Livet end af Bøgerne, vilde ved en Reise til Frankrig og Italien berige sig med nyt Stof og samle en Mængde Kundskaber, der vilde være af gavnlig Indflydelse paa Udøvelsen af hans Fag, derom har jeg aldeles ingen Tvivl.

Kjøbenhavn den 9de Januar 1833.

Allerunderdanigst

J. L. Heiberg,

Dr. phil., Professor, Kongelig Theater

digter og Oversætter, Lærer ved den Kongelige militaire Friskole.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost