Dato: 2. april 1831
Fra: Signe Læssøe   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d: 2' April [1831]

Mine bedste, moderligste Ønsker giver jeg Dem paa denne Dag, vær lykønsket tusindfold, og Gud lade dette Aar bringe Dem hvad De attraaer, jeg har den Troe til Deres rene Sands, at det vilde blive til Deres Lykke - Skulde det ikke skee, saa Gud give Dem Fred i Aand og Hjerte og Gud lad en blid Aand dale ned over Dem og gjøre Dem god i Ulykke som i Lykke! Lad ikke Bitterhed eller Livskjedsomhed gaae ud over Deres Venner - vi ere jo uskyldige i Deres Modgang, stød os ikke fra Dem! Enhver, hvor simpelt Væsenet er, opfylder jo sin Plads her i Verden, og skjøndt det virker stille, uden Støi, saa føler det lige dybt naar der trædes paa det som paa en tom Plads, det kan ikke vige og knuses derfor af det Aandsmægtigere - Tak Gud, min kjere, kjere Søn! fordi han gav Dem Livet og hævede Dem i det over mange, mange Tusinde, viis Dem det værdigt i alle Stillinger, hverken Gud eller Mennesker vil at Tornekronen reent skal nedbøie den saarede Tinding, for den aabne Pande og det freidige Mod svinder frygtsom Lidelserne - her er saa meget godt, kun den Egensindige, der kun vil nyde eet Gode gaaer aldeles utilfreds om paa denne skjønne Klode.

Sokrates og Kristus talede i Lignelser, lad mig i al Beskedenhed handle i Lignelse, tag denne Tornekrands, saar Dem paa den naar det indvendige Saar smerter for meget og det vil lette; den katholske Munks Svøbe var vist ikke at spotte over, det Onde afleder kun det Onde. Den lille Erindrings Bog Ludvig byder Dem, beder jeg Dem ret inderligt bære altid hos Dem for naar De faaer en Idee øieblikkelig at optegne den, jeg er vis paa af Mangel paa den, gaaer der tidt en eller anden god Tanke tabt, som vilde interresert i Aarhundreder. Og nu, Gud være med Dem, kjere Andersen!lev lykkelig og længe her paa Jorden, hav det store Maal ufravigelig for Øie De skabtes til, saa vil Beundring og Hæder og reen Tilfredshed være over Dem.

Altid Deres hengivne Moder Signe

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter