Dato: 14. juli 1874
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[begyndelsen mangler]

at see derpaa" saaledes yttrede fru Kisser sig til mig. Stakkels Henriette S! det var en hæslig Modsætning til det catolske Forsvar i den yderst animerede Stemning, som De vist neppe glemmer. Iaftes begyndte jeg dette Brev – Medens Min Husbond forinden han atter tog til Bernstorff, skulde deltage i en Væddeløbs-Commitee Middag hos Mr. Grøn nær Vedbæk. Imidlertid modtog jeg rare lange Besøg af Geheiimeraad Hall og Reventlows fra Trolleborg, Sverrig og Lolland. I dag til Middag vente vi det fratrædende og tiltrædende Ministerium!

Hvor kjønt af Udenrigsministeren at blive, skjøndt det vist falder ham haardt. Men ligeoverfor Udlandet er dette jo af Vigtighed, ikke at lade det Personlige raade! –

Paa Løverdag (den 18de) er det min Holsteins 59 aarige fødselsdag! vi frygte tidt for at Kongen skulde ønske at han om Søndagen skulde overvære de svenske Væddeløb – jeg troer ved Helsingborg eller Malmø thi Svendske Kongen raader der. Men jeg har betroet mit Ønske om at faae Min elskede Mand den dag hjem til Prindsesse Thyra, og hun er ikke den der glemmer hvor det gjelder at glæde og hjælpe Andre! - I Sommer ventes jo Prindsessen af Wales men forinden tager Dronningen jo directe fra Jylland til Rumpenheim. Hedetouren maatte opgives for Tiden. Reisen gjelder kun Hald og Viborg dennegang! forinden Kongen tager til Iisland – Om faae Dage haaber jeg altsaa at tage hjem thi Ferien begynder imorgen, og rigtig kjære yngre og ældre Venner ventes i mit elskede Hjem i denne yndige Sommertid. Tak for den kjærlige Vaarhilsen hvormed De kjære Ven gjorde Begyndelsen. Tænk at fru Melchior var saa elskværdig endnu den sidste Morgen da jeg sidst var i Byen at sende mig en mængde Linealer til Bazaren, de var i hendes Smag af Træ med tørrede Blomster som ere paaklistrede. Indtægten var ret betydelig sammenlignet med vore smaa Forhold paa Landet! Jeg haaber endnu stedse at Bodild maaskee overrasker os til Papas

[på tværs]

Fødselsdag! I dag gjorde jeg oppe hos min Mand ogsaa Boghandler Reitzels Bekjendtskab.

[på tværs: Forspørgslen til Dem er ?

Undskyld dette daarlige Blæk. Lad mig snart atter at høre fra Dem paa Holsteinborg troer jeg helst. Modtag kjærlige Hilsener fra min Mand /og Børnene og behold i uforandret Hjerte-Velvilie Deres trofast hengivne Mimi Holstein.

Tekst fra: Solveig Brunholm