Dato: Maj 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Heinke
Sprog: dansk, tysk.

Gnädiges Fräulein!

Herzlichen Dank für Ihren schönen Brief und Ihr freundliches Zutrauen. Ich habe also auch Freunde in Breslau, deren Namen ich weiß, Freunde, die mit Herz und Geist meine Dichtungen gelesen haben. Wohl möglich, daß ich einen Sommer meinen Weg durch Ihre Stadt lege und ich freue mich darauf, Sie alsdann persönlich zu begrüßen.

Sie sagen, daß meine "Mondbilder" und Märchen auch bei Ihnen die Poesie hervorgerufen haben, und aus den Gedichten, welche Sie Ihrem Briefe begeschlossen haben, erkenne ich die Musik, welche Sie in die Sprache legen können, und sehe, daß Sie Stimmungen des Augenblickes festhalten und auf's Papier bringen können. Die poetischen Hervorbringungen eines stillen, heimischen Lebens treten immer so bescheiden auf, daß sie nicht geurteilt, sondern gefÿuhlt werden müssen, so, wie sie es bei ihrem Hervorblühen wurden. Als Dank für den Einblick, den Sie mir in Ihren heimischen Dichtergarten vergönnten, erlauben Sie mir, bei der ersten Gelegenheit, durch meinen Buchhändler Carl Lorck in Leipzig, Ihnen mein letztes Buch "Historien" zu schicken. Bringen Sie meinen Gruß einem jeden in Ihrer Umgebung, der mir als Dichter gut und freundlich gesinnt ist.

Gehorsamst und ergebenst

H. C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Min naadige Frøken

Hjertelig Tak for Deres smukke Brev og venlige Tillid til mig. At jeg ikke har faaet Deres første Skrivelse kan jeg ikke forstaae, thi saa vidt jeg veed, ere endnu aldrig Breve til eller fra mig gaaet Feil. Imidlertid tak fordi De skrev igjen, jeg har altsaa ogsaa Venner i Breslau. Venner, som jeg veed Navnet paa, Venner som med Hjerte og Aand have læst mine Digtninge. Det er meget mueligt at jeg en Sommer lægger Veien over Deres By og da glæder jeg mig til personlig at hilse paa Dem. De siger at mine "Mondbilder og Eventyr" har fremkaldt lignende hos Dem og af det Par Digte De her lader følge med Brevet, seer jeg, den Musik De kan lægge i Sproget og at De kan fastholde og bringe paa Papiret Øieblikkets Stemning. – Et stille Hjemlivs [overstr: Poesi] poetiske Frembringelser træder altid saa beskedent op, at De ikke dømmes men føles, saaledes som de bleve det ved deres Fremspringen. – Til Tak for det Indblik De har forundt mig i Deres hjemlige Digterhave tillader De mig at jeg ved første Leilighed gjennem min Boghandler i / [hul i papiret: Leipz]ig sender Dem min sidste Bog: Historier.[Se brev 26.10.1853 , Brev] – Vil De bringe min Hilsen til hver i Deres Omgivelse, som er mig som Digter venlig og god!

Deres erbødige hengivne

osv.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 697-98)

[Elith Reumert:]

Højtærede Frøken! Maa jeg af hele mit Hjerte bringe Dem min Tak for Deres skjønne Linjer! Ja - jeg véd, at jeg ogsaa i Breslau har Venner, der med Sjæl og Sind har fulgt mig aa min Digtervandring, og det er muligt, at jeg en Sommer lægger Vejen over Deres By, og da glæder jeg mig til personligt at kunne hilse paa Dem. De siger, at mine smaa Historier om, hvad Maanen fortalte mig, og mine Eventyr har vakt trangen hos Dem til selv at skrive, og i de Digte, De har sendt mig, maa jeg erkende ikke blot et fint Øre for Sprogets Musik, men Evnen til at gribe Øjeblikkets Stemning og forme den til virkelig Poesi. Som en Tak for det Indblik, De har skænket mig i Deres venlige Digterhave, vil De tillade mig ved første lejlighed gennem min Forlægger, Carl Lorck i Lepzig, at snede Dem mine nyudkomne "Hisotier", og idet jeg beder Dem bringe min Hilsen til Enhver i Deres Omgivelse, der er mig venskabelig stemt, er jeg Deres meget hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter