Dato: 4. oktober 1852
Fra: C. Molbech   Til: Per Daniel Amadeus Atterbom
Sprog: dansk.

[Baggrund: Den 10. Juli havde Atterbom sendt sit mindeskrift over Rudbeck til Molbech og bedt ham fordele 5 eksemplarer af bogen til Molbech selv, P. Hjort, Hauch, Ingemann og H. C. Andersen.]

Det gjør mig nu ondt, at jeg i Anledning af de tilsendte Exemp. af Bogen af Dig om Rudbeck (jeg takker venligst for mit Ex., hvoraf 1/3 er læst med Interesse, uden at jeg kan sætte Manden fuldt saa høit som hans ædle og mesterlige Biograf), af hvilke de til Ingemann, Hauch og Hjort er afgivne - maa skriftlig meddele Dig, at jeg, i Følge min indre Overtydning og Stemning ikke kan paatage mig at være den, som besørger det Professor Andersen bestemte Exemplar. Jeg kan umueligen troe, eller ville ligesom bestyrke, at det kan være passende for Sveriges nulevende ypperste Digter, eller for en Forfatter af den Høide i Aand, Talen, Indsigt, Smag og Dannelse som han, at overgive et af sine lærdeste Arbeider med en saadan Tilskrift til en i enhver af bemeldte Categorier, forfængelig og upoetisk Skribent som A. - Jeg har her hverken Rum til videre at yttre mig om Andersen, og hans her som Digter næsten under Nulpunktet sjunkne Anseelse, men jeg vil i dets Sted afskrive nogle Linier af den Charakteristik, som er meddelt af ham i det nylig udkomne eng. Værk: The Literature and Romance of Northern Europe by William and Mary Howitt. Lond. 1852 Vol II p. 232. Han er der affærdiget på 1½ Side med en Ringeagt, som forbavsede mig, da han, per fas et nefas, endogsaa i England har vundet - eller man kan sige, ved sine uægte Eventyr tillistet sig - et ulige større Nann, end han har i Danmark. Mere endnu maa forbause denne Dom, naar man veed, at begge Howitts (Mand og Kone) netop selv have oversat hans Eventyr, og et Par af hans første Romaner - ja som det synes, endog hans superlativ og latterlig forfængelige "Selvbiographi", hvormed han saa at sige har vasket Øhlenschläger ren for denne store Digters smaalige Forfængelighed. - Jeg vil blot tilføie, at naar du vedbliver Din Bestemmelse, at Bogen om Rudbeck skal overgives til Prof. Andersen, med den Tilskrift, der findes i Samme, da kan jeg afgive den til en herværende Boghandler, som sendt umiddelbart fra Dig, og i Omslag fra Boghandleren tilstillet ham. Giennem mig kommer den ikke i hans Hænder.

Lad denne aabenhiertige Meddelelse ikke fortryde Dig; den gives Dig efter min fuldkomne Overbevisning, som intet vil kunne forandre. Du staar for mig saa uendelig høit over Andersen, at jeg i det mindste ikke kan eller vil bidrage noget til, at ogsaa Du skal hiælpe til at foere hans grændseløse Forfængelighed.

[Molbech får Ingemann til at give HCA-bogen (næsten ½ år senere): se Brevhvor HCA skriver til Ingemann: ... Vil De sige mig hvor Atterbom er; jeg vilde gjerne skrive ham til i Anledning af Bogen han, ved Dem, var saa god at sende mig ...

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter