Dato: 19. januar 1864
Fra: Tilhørerinde fra Arbejderforeningen, anonym   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 19de Januar 1864

Hr. Professor H. C. Andersen!

I en Række af Aar har jeg sværmet for den Idee, tilfods at gjennemstreife Sjællands skjønneste Egne.

Nu mener jeg at det til Sommer skulde blive til Alvor; men enhveer Idee bærer jo paa et tungt Legeme, saaledes ogsaa denne.

Jeg er ene i den vide, vide Verden!

Ikke skulde De Hr. Prof: kjende en Medgjængeer - el: -inde, som jeg kunde følges med? helst Een som tidligere har gjort Udflugter, og som kjendte den mest oeconomiske Maade at reise paa.

Meget bly fremsætter jeg det Ønske Hr. Professor, at jeg allerhelst skulde foretrække Dem, til min Ledsager paa denne paatænkte vistnok yndige Fodvandring.

- Oh! det kunde være saa deiligt!

Ærbødigst

En Tilhørerinde fra

Arbejderforeningen.

P.S.:

Hvis Professoren tillader det, tager jeg mig den Frihed personlig at høre Deres ærede Svar om 14 Dage.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter