Dato: 15. juni 1877
Fra: Gustav Lotze   Til: Nicolaj Bøgh
Sprog: dansk.

Hr cand.phil. Nic. Bøgh Kjøbenhavn

Odense 15 Juni 1877

Hermed sender jeg Dem en literair Oldsag, som er saa værdifuld, at jeg har anvendt et No. paa Brevet, og beder Dem venligst at ville giøre det samme ved Remitteringen, hvorved det for øvrigt ikke haster.

Madam Bertelsen var Enke efter en Mand, der senere var Lakai hos Christian d 8de medens han var Gouverneur herovre, og i hvis Hus A. vel er kommen. Der er just ikke noget meget tydeligt Spor af den vordende Digter i de indlagte meget ufoldkommne Linier, det eneste skulde da være Trangen til at udtale sig, som kunde antyde det.

Er det Dem om at gjøre at beholde dette lille interessant Actstykke, er det muligt, at jeg kan bevirke Afstaaelsen.

Indsamlingen gaar smaat, hviler for Øieblikket paa Grund af Terminen, men vil, naar den er forbi, forhaabenlig faa nyt Liv, da den første Bidragsliste bliver annonceret.

Med Agtelse forb.

Gustav Lotze

---------

[Det omtalte Aktstykke, se: Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus