Dato: 24. november 1823
Fra: Hans Fr. Gude   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Odense Magistrat har under 19de denne Maaned tilskrevet os saaledes:

"Ved Skiftets Slutning Dags Dato efter afgangne Skomagersvend Anders Hansen er hans Sønnesøn Christian Andersen i Slagelse Skole tilfaldet Arv 54 Rdlr. 80 Skilling Sedler og Tegn, der paa Forlangende kan udbetales imod at han ved en af Øvrigheden beskikket Curator meddeler et af Notarius publicus attesteret Afkald, efter Afdrag af Førlovspenge og det udlagde Postgebyhr, hvorom man tienstlig udbeder sig at benævnte Christian Andersen maa blive underrettet,":

hvilket herved tilmeldes Dem til fornøden Underretning.:

Slagelse d. 24 Novbr 1823.:

Gude:

Til Discipel Christian Andersen i Slagelse lærde Skole./

Tekst fra: Ejnar Askgaard