Dato: 16. maj 1852
Fra: Henrik Ibsen   Til: Det Norske Theater i Bergen
Sprog: dansk.

Til Det Norske Theater i Bergen.

Kjøbenhavn den 16de Mai 1852.

Til

Bestyrelsen for det norske Theater!

I mit forrige Brev til den ærede Bestyrelse kunde jeg blot i Korthed antyde hvad jeg hersteds ifølge min Instrux havde udrettet; jeg skal dennegang tillade mig at være udførligere. [....]

Med H. C. Andersen er jeg bleven bekjendt; han raader mig meget til, fra Dresden af at gjøre en Tour til Wien for at see Burg-Theatret; maaskee kommer han paa samme Tid til at opholde sig der, og vil da veilede mig, hvis ikke, saa vil forhaabentlig Professor Dahls Assistence kunne udrette det Samme. ­

I Haab om at den ærede Bestyrelse snarest muligt besvarer denne Skrivelse tegner jeg mig

ærbødigst

Henr: Ibsen.

Tekst fra: Universitetsbiblioteket, Bergen