Dato: 7. marts 1866
Fra: J. J. L. ten Kate   Til: Georg Brandt
Sprog: dansk.

Oversættelse af brev fra Ten Kate til Brandt om Angrebet på HCA i En Sjæl efter Døden

D 7 Marts 1866

Med venlig Tak har jeg hermed den Fornøielse at tilbagesende Dem Heibergs Bog. Med Interesse gjorde jeg mig bekjendt med det deri gjorde Angreb imod Andersen. Da jeg ikke kjender de deri critiserede Dramaer, kan jeg ikke bedømme Angrebets mere eller mindre Retfærdighed, men i alle Tilfælde finder jeg det uæstetisk at bringe en saadan Critik ind i et Digt, som dette "En Sjæl efter Døden". Det gjorde Göthe ikke i hans Faust. Göthes Picanteri imod Literaire og Medlemmer af Samfundet bragte han ikke ind i hans Digt, dertil havde han formegen Takt og Smag. Han forfærdigede et aparte Digt "Walpurgisnacht" for deri at udgyde sin Gift imodt bestemte Personer hvorledes det end er, saa har vor Ven Andersen dog senere paa en glimrende Maade hævnet sig paa sine Arbeider. Der er i Andersens Talent noget saa barnligt, saa ægte naift, saa godhjertet, saa inderligt som ikke allene beskjæmmer hans Fjender men vil forsikkre ham Venner, saalænge som der banker Hjerter ufordærvede og aabne for Idealet det vil sige for det Sande og Gode, i Skjønhedens Klædebon.

Tilgiv mig denne Vidtløftighed, som dog De Ven af Andersen og hans smukke Literatur og Sprog nok vil kunne forstaae, og fortæl ved Leilighed min Dom til vor høitstaaende Digter.

sign Ten Kate

Tekst fra: H.C. Andersens Hus