Til

Hr Professor H. C. Andersen

Ridder af Dannebrog og Dannebrogsordenen

Paa derom af Ministeriet nedlagt allerunderdanigst Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 30te fM allernaadigst at bifalde, at der under Forventning af den fornødne Bevilling ved de fremtidige Finantslove, allernaadigst tilstaaes Hr. Professoren fra 1ste April d.a. at regne et Tillæg af 400 r af den Dem af Statskassen tillagte aarlige Understøttelse af 600 r, hvilket tillæg bliver at udrede af det paa Kirke og Undervisningsminsteriets Budget under Conto To til faste Understøttelse for Videnskabsmænd og Kunstere bevilgede Beløb.

Ved tjenstligt at meddele Hr. Professoren foranstaaende allerhøieste Resolution underlader Ministeriet ikke at tilføie, at der under d.d. herfra er truffet Foranstaltning til, at ovenmældte bliver Dem anvist til udbetaling paa Fintantshovedkassen i forbindelse med den tidligere Understøttelse med 1/12 maanedlig.

Kjøbenhavn den 9 Mai 1860

xx

Edvard R. Ross

Til Hr. Professor H. C. Andersen

Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand

Tekst fra: H.C. Andersens Hus