Dato: 14. juli 1824
Fra: Anne Marie Andersdatter   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Søn

Jeg har skrevet Dig til sidst med den unge Lodmann og kan ikke begribe vordan det er at Du ei har skrevet saalenge ieg er meget Bedrøvet derover da ieg frygter Alletid det verste da ieg troer ikke andet en Sygdom kan være Aarsag til Din Glemsel, og Du har stoer synd at Du saarer mit ømt følende Moder hierte med din lange Tau[s]hed da Du ved ieg, naar Du Rigtig tænker Dig om at ieg har Aldrig nægtet Dig noget om det har været mig nok saa besværlig at skaffe til veie, og den gang kunde du ogsaa let fornøyes da Du var tilfres med nogle Kartøfler. Gud Hans Ch. di dage kan Du saa Rendt glemme og ikke Erindre din Moder med Noget Brev fra Dig - ieg har Gud være lovet Helbred og slider mig igiennem med Besverlighed ieg kan lade Dig vide at Jomfrue Lotterup bliver i dette 0yeblik nedsadt i Graven hun har mange gange spured til Dig saavelsom Oberst Løyt Gludbran Rigmester Schov og Hr Iversen med mange flere, men da Du ikke har ladet mig høre fra Dig kunde ieg ikke give dem underretning, skriv mig forgudskyld snarch til da ieg lenges meget Bisbinden taler ofte om Dig - fra Madam Jensinius og Datter skal ieg hielse Dig, der kommer ieg Meget - lev nu saavel som din bedrøvede Moder ønsker Dig og forgudskyld lad ikke stolthed Regere dit unge Hierte men tænk ofte paa Din Bedrøvede Moder

Ane Maria Jørgensen

Odense d 14 Juli 1824

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter