Dato: 9. september 1841
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: Ingeborg Christiane von Rosenørn
Sprog: dansk.

D. 9de Sept. 1841

Kjære Fru Rosenørn!

Dersom dette Brev træffer Dem, bringer det Dem min hjerteligste Tak for det venlige Brev fra Hamburg At De ikke, som vi, har havt stadig Regni Tydskland 7 Uger efter Syvsoverdagen, fortalte Justrd. Nygaard, der have været i Sachsen, og det glædede mig paa Deres Vegne. Den Syvsovervæde gjorde stort Afbræk i min Jyllandsreise og jeg saae kun Aarhus- og Randers-Egnen. Steenalt var mit Hovedqvarteer; derfra besøgte jeg Støvringgaard Kloster, Løvenholm og Rosenhollm, hvor jeg traf 2 af Moltke Rosenkradses Døttre og blandt Andet havde den FOrnøielse at høre Dem omtalt med Kjærlighed; det samme var Tilfældet i Aarhus, som overalt hvor man kjender Dem.

Paa min mulige Forfylltelse til Kjøbenhavn synes her endnu ikke at tænkes og i Vinter blive vi nok her for det Første, ligesom det er meget uvist om der nogensinde andetnsteds vil findes en passende Plads til mig. Efterhaanden som de kjære gamle Vener og i den sidste Tid selv Musen her forlader os, bliver Stedet dog med al sin Skjønhed mere og mere trist. Det var rart kunde vi see Dem her i October inden Bøgeløvet ganske falder af Skoven. Min Musa haaber jeg kommer igjen til Vinter; kunde saa Lucie tillige taale at male og kunde vi af og til see Deres venlige deeltagende Øine vilde vi formodentlig finde Vinterlivet her ligesaa behageligt som for nogle Aar siden - hvad der ogsaa har gjort mig kjed af det her er det Dirctørskab, jeg aldrig er sikker for og den - paa Hauch nær - næsten totale Mangle paa Intersse for Poesie og Konst. Pal.-Müller og Harder gjøre dog ogsaa heri Undtagelse og for en Deel Adjunct Hansne, der har indrettet en maanedlig Udstiling af Lithografier og Kobbere. I det Hele finder jeg Tiden med al dens nye Liv philisteragtig prosaisk og jeg tviler paa Poesien vil kunne trives i den. Hertzes Eventyr-Drama til Formælingen "Svanehammen" har vi dog nylig læst med Fornøielse, Pl.-Müllers "Venus" var ogsaa interessant; men Deeltaglesen derfor er nok ikke betydleig. Andersen er kommen hjem fra Constaninopel og Grækenland, han jager vistnok for meget efter Berømmelse men man har heller ikke glemt at fortædige ham strax ved Hjemkomsten ved en skaanselløs Blottelse af aalle hans Skrøbeligheder.

Hermed et llle Grønt Blad fra det smukkeste Sted i Deres gamle Have. Tusind Levvel. Behold mig i venlig Erindring og hils Drees Reiseselskab fra

Deres hjertelig hengivne

Ingemann

Tekst fra: Brevveksling mellem B. S. Ingemann og Fru I. C. v. Rosenørn