Dato: 28. april 1844
Fra: Johan Ludvig Heiberg   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur af Lykkens Blomst]

Den originale Eventyr-Comedie »Lykkens Blomst« er kjendeligt en Efterligning af »Syvsoverdag.« Men saameget det end maa smigre mig, at mine ringe Arbeider tages til Mønster; saa lidet kan det være mig behageligt at see dem give Anledning til de yderligste Absurditeter. Saaledes er det med nærværende Stykke, der i det Hele har noget Gaadefuldt ved, sig; thi det pærer Præg af at være skrevet af en Forfatter som ikke er Begynder, men allerede har erhvervet sig en vis Routine, men paa den anden Side synes det utroligt, at en øvet Forfatter kan befinde sig i en saadan Tankens, Phantasiens og Smagens Forvining, som dette Arbeide kun alt for tydeligt røber.

Ligesom i »Syvsoverdag« fremstilles her en dobbelt Verden: en Virkeligheds- og en Phantasiverden, og en Mellemsphære som forbinder dem, betegnet ved Nissen og Kirsten Piil, ligesom Syvsoverdag ved Phantasus. I Syvsoverdagen seer man et Par af Personerne rykkes fra Virkeligheden ind i Phantasiens Verden, hvor de slutte sig til en forbigangen Tids historisk bekjendte Personer, men dog ,uden at opgive deres egen Individualitet; de forblive væsenlig de samme, som de vare iforveien, og gaa ikke, ligesom, ved Sjælevandring, over i andre bekjendte Personligheder. Men i nærværende Stykke er det frygtelige Misgreb begaaet, at en Person ikke blot rykkes ind i en anden Verden, men at han her bliver til en anden Person end sig selv. Og for ligesom at parodiere denne Tanke paa den grelleste Maade, er det en Skovfoged som bliver til Digteren EVALD, føler, tænker og taler som EVALD selv, fortæller sit Liv og Levnet i et Udtog af MOLBECHS Anthologie, ja digter endog »Rungsteds Lyksaligheder«. Ved saadanne Opfindelser har man en Følelse, som om det sikkre Fodfæste var blevet bevægeligt, man føler sig ligesom søsyg, eller maaskee snarere som om man befandt sig i en Daarekiste. Jeg vil slet ikke tale om det Uværdige i en saadan Fremstilling af EVALD, der skildrer ham, som om den Sjæl, der boede i ham, var en Skovfogeds fra Dyrehaven, heller ikke om det Tactløse i at indføre nuværende Kammerdirecteur SCHÖNHEYDERS Fader paa Scenen, og ovenikjøbet forvandle ham til Kong VALDEMAR den Store, efterat han først er tremtraadt i sit eget Navn og er bleven skildret som en bornert bigot Moralist.

Dette maa være nok om nærværende Misfoster. Det vilde, efter min Mening, være under det Kongelige Theaters Værdighed, om det ikke paa det Bestemteste afviste saadan Galimatias.

28. April 1844.

Deres allerærbødigste

J. L. HEIBERG.

Høivelbaame

Hr. Conferentsraad COLLIN.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter