Dato: 17. maj 1836
Fra: C. Molbech   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Censur: En rigtig Soldat]

Det forekom mig, efter at have læst dette dramatiske Versemager-Product, som om Forfatteren nu vel kunde have naaet den yderste Grændse i de Fordringer, hans Smagløshed og Aandløshed som Dramatiker gjør paa Publicum, Theatrets og Teheaterbestyrelsens Taalmodighed. De 7 militaire Piger ere her omgjorte til een - eller til en Tante og en Broderdatter, af hvilke den sidste paatager sig at forsvare den velbekjendte forfaldne Fæstning; medens dette gaaaer for sig synges 16-20 Couplets, Arier og combinerede Musiknummere, af næsten lige saa mange Operaer; endelig slaaer Tanten "af alle Kræfter paa Trommen", Broderdatteren ligeledes, imedens hun tillige "blæser paa Trompet" o.s.v. Det Hele er i Sang og Sammensætning, som om det var skrevet af en Skoledreng for Skoledrenge - og er et beklageligt Beviis paa, hvormegen Tid Hr. A. maa have tilovers, for at versificere dette dumme Tøi. Hvad han iøvrigt har gjort sig for Tanker om, hvilke Personer af det qvindelige Personale to Roller som disse skulle tildeles, er det vist ikke værd at bryde sit Hoved med at udfinde; men heller maa man trøste sig med Haabet, at den uheldige Skjebne, Forfatterens efter halvtredie Aars Hvile omgjorte "Spanierne i Odense" - efter at han dog meente at have skabt et heelt nyt Arbeide til "sin egen" Tilfredshed - fik hos Publicum: endelig engang maatte curere ham for den Indbildning, at han kan skrive Comedier, Vaudeviller o.desl., fordi han har faaet nogle af vore gode Componister til at benytte hans fra Andre laante eller stjaalne og smagløst nok tilskaarne Operatexter.

17. Maii 1836

M.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter