Dato: Oktober 1822
Fra: Simon Sørensen Meisling   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Brevet er dateret 11/8 22, men det må være oktober - efter Collins ansøgning til Directionen for de lærde Skoler, se Brev og efter han modtog sit Embede i Slagelse lærde Skole]

Uagtet jeg befrygter, at Andersens Optagelse i denne Skole turde vorde hverken denne eller ham selv til mærkelig Baade, har jeg dog, i Anledning af D. Hvbhds gjentagne Anmodning, anstillet en Huusundersøgelse i denne Henssende, og funden en Enke, en Madame Henneberg, der har tilforn besørget og endnu i dette Øieblik besørger Huusly etc. for Studerende i Slagelse, hvis Forældre ere udenbyes. Hendes Betingelser - som ieg overlader til D. Hvbheds egen Approbation - ere for Kost, Logie, Vask, Lys, Varme, Reparation af det medhavende Linned etc. 50 Sedl. quartaliter, men som hun som trængende Enke udbad sig quartalvis forud. Han vilde da at have at vælge mellem et rummligt og smukt Værelse at dele med een Discipel af 4de Classe eller et mindre Qvistværelse, som dog ved et enkelt Vindstrøg var ikke ganske frit for Røg. Enken fører et stille og fredeligt Huus og synes at være langt at præferere for en Giæstgiver, Krigsraad Schiøtt, der vel tilbød omtrent det Samme for lidt ringere Kiøb, men som syntes mig ved sit Billard, offentlige Samfærsel etc. at være en Frister i et ungt eenligt Mskes Liv.

Directionens Bestemmelse haaber ieg følger med Andersen, da jeg ellers ikke veed, under hvad Betegnelse han kan være at optage.

Iøvrigt er der fra Mad. Hennebergs Side intet iveien for hans betimelige Ankomst. Men tør han selv tiltro sig Selvfornægtelse nok til at kunne være Medlem af en nederste Classe mellem 10 Aars Drenge? Jeg frygter det gaar galt. -

Med Høiagtelse

S. Meisling.

Tekst fra: H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826.