Dato: 20. marts 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 87. Fra Henriette Wulff. Søe/Cadet Academiet d. 20' Marts 41.

Jeg modtog Deres Brev gode Andersen, for en otte Dage siden, fra Rom, og da De saa venlig ønsker snart at høre noget fra Hjemmet skriver jeg saasnart det er mig mulig, thi jeg har slet ikke været vel, og er det langt fra nu, derfor bliver dette kun et kort Brev, kiære Andersen, men saa velmeent, at det kan gjelde for 10! Tak for Deres Brev, men det gjør mig ret ondt, at De er saa vemodig stemt, og hvad skal jeg sige til Deres Trøst? Jeg haaber De har fundet den i den dejlige Natur ved Neapel, paa mit elskede Ischia, og langt, langt bedre end jeg eller noget Menneske kan give Dem! Jeg ønsker af mit oprigtigste Hjerte at det maatte være Tilfældet gode Andersen, og jeg haaber det tillige!! Tænk Dem et Øjeblik her tilbage, i Søle paa Gaderne, og stikkende Soel paa den eene Side af Gaden, mens det fryser paa den Anden, og den evige fugtige Damp man gaaer i, og priis Dem usigelig lykkelig at De indaander den dejlige klare Luft og seer alle de Herligheder De er omringet af, ja det veed De altsammen bedre end jeg, og jeg tier derfor.

At De har faaet 600 rdl., har glædet mig, kan De begribe, jeg har været hende hos Collins bare for at faae Bekræftelse og Sikkerhed deri, thi Adler1162 kunde ikke sige mig det vist, og jeg blev hæs i 2 Dage efter den visit hos den gode gamle Frue Collin, de har det godt alle i den Familie, sagde Moderen; men De har maaske Brev siden jeg talte med hende. Dette Brev sender jeg nu Poste restante til Neapel, naar det blodt kunde træffe Dem til d. 2d April, men det er jo en Umulighed, men om det kommer nogle Dage efter, vil De alligevel modtage mine bedste søsterlige Ønsker, gode Andersen til den Dag, vær De bare glad, og skriv for Guds Skyld? og fald ikke paa at tie stille, det er det galeste De kunde gjøre. Nej, det er jeg vis paa De ikke vil gjøre, men er maaske i fuld Gang med Deres Ahasverus, eller nogle yndige smaa italienske Malerier, De vil vise os ved Deres Hjemkomst, siig mig, hvad det bliver, De veed hvor det interesserer mig. Dersom Maurerpigen ikke har gjordt Lykke, saa vedbliver Mulatten det desto mere, thi den er nylig gaaet flere Gange, og for fuldt Huus.1163 At De ellers ikke troer mig, naar jeg i mit første Brev sagde at den første Aften Maurerpigen gik, blev den tilsidst 3 Gange applauderet, skulde De have Skjend for, jeg forsikrer Dem, det er virkelig sandt, og det var ærlig meent, dog maaske mere Forfatteren personlig, end hans Værk, da det den Aften var formelig rendez vous af alle deres Venner; selv for at fornøje Dem, vilde jeg dog ikke lyve, vel? - I disse Dage beskjæftiges Kjøbenhavnerne gevaltigt af en Scene paa Theatret forleden Aften, da Bournonville1164 traadte frem i Toreadoren blev der hysset og pebet fra Galleriet, og han sprang hen til Kongens Loge, hvor hans Majestæt just var, og spurgde »hvad befaler Deres Majestæt!«, og Majestæten sagde vredt »bliv ved!« men om Aftenen blev Bournonville arresteret (Hus-Arrest), og om Natten holdtes Forhør over de Pibende, som vare kjøbte af Jomf Nielsens Liebhabere (som Thorvalsen siger), og der har været et Vrøvl og en Snakken om den Ting, som om Landets Vel beroede derpaa. Bournonville har begjært Pas for at rejse bort, men man veed jo ikke om han betænker sig, naar Hidsigheden er forbi. Jeg holder ellers med ham, thi han er dog een af de meest dygtige ved Theatret, nok om det Vrøvl. - Men - har jeg da noget bedre at fortælle Dem fra Axelstad, - nej - her er Intet af offentligt Nyt, som altid, der kan interessere; men vil De kikke ind i vores stille Hjem, da vil De see det gandske hyggeligt; i Dag Fredag1165 vil vi nu atter savne Dem, i den lille Kreds, Weyse spiller da for os som en Engel, jeg fortæller om Dem , og læser lidt for af Deres sidste Brev, vi savne Dem da dobbelt, og tale om Dem. Siig mig dog endelig om De gaaer til Grækenland, og naar, og gjør mig den Tjæneste at erkyndige Dem, om hvad det koster at gaae med den Dampbaad, der hvert Aar gjør den tour fra Italien til de forskjellige Havne i Grækenland og tilbage igjen, thi Baronesse Stampe og Thorvalsen havde Lyst at gjøre den tour, og det vil more Dem at vide Prisen omtrent. Den Rejse1166 gaaer for sig i Maj eller i Juni, og de komme vel neppe til Rom før Octo[ber]. Ellers rejser her en Mængde i Aar, og Landsmænd vil der ikke blive Mangel paa i Udlandet. Nu er De da skildt fra dem i Rom, men seer De ellers Møller eller Roed eller Rørby, da hils ret meget. Castenskiolds Forlovelse har moret mig, gid det maa holde Stik, jeg troer ellers ikke paa les passious subites! Kock og Ida hilse Dem ret kjærligen. Alt er nu igjen godt der, efter Sygdommen, og dobbelt glade ere vi nu Alle! Fra Chr: har vi flere fortreffelige Breve, det Sidste fra Rio Janeiro,1167 hvilken Natur der maae være, blodt efter Beskrivelsen kan man blive gandske enthusiastisk! Nu ere de formodentlig i Lima! Lo[r]ck1168 har det godt ombord, og er afholdt og yndet af Alle. - De veed at i Sept: kan vi allerede vente dem. Hvor jeg tilbringer min Sommer er endnu ubestemt, Nysøe staaer jo øde, og mine Venner i Holsten1169 gjør nok en tour til Tydskland, men jeg har jo Broder Peter hjemme, han fører Kongens Dampskib1170 i Aar, og da det kun sjeldent er i Activitet, har jeg ham meget, og vi har store Planer for, om at sejle og kjøre meget omkring sammen, og jeg har ogsaa min Søn Henrik,1171 der i denne Tid sveder gevaltig ved at læse til den nærforestaaende Examen. Alle hilse de Andersen meget , og Elise ikke at forglemme, det søde Barn, d. 18 April staaer hun til Confirmation. Unge og gamle Veninder af Dem, hvem jeg kjender, har ogsaa belæsset mig med mange venlige Ting til Dem, som jeg herved sender Dem. - At Christian Winther1172 er ansadt som Lærer for den unge Hertuginde i Mecklenburg, og er bleven Prof: veed De vel. Han er alt for en 3 Uger rejst derover, og lærer hende nu Dansk, til Brylluppet1173 skal være først i Juni, og saa kommer Brudeparret herover paa Linieskibet Chr. d. VIII, og deres Indtog1174 skeer til Syes, eller til Baads rettere sagt, langs Canalen til midt for Slotspladsen, hvor der skal være en Broe, og de gaae da over Slotspladsen ind i Slottet paa en ophøjet Vej. Der vil jo blive mange Løjer ved den Anledning, men hvor gjerne rejste jeg ikke fra det Alt. Det var ellers en Glæde at see Chr. Winther, de mørke Skyer vare fortrukne, og han var næsten et gandske andet Menneske efter den Ansættelse, det er jo ogsaa en Lykke for ham. Orla Lehman er sadt under Tiltale af General/Fiskalen1175, for at have talet for frit til sine Vælgere paa Falster, først ventede man han var kommet paa Christiansøe, men Gudskelov gaaer han nu nok gandske fri, som er naturligt, da han vist ikke har sagt andet end han kan forsvare. Oehlenschlæger har skrevet et nordisk Eventyr1176 i Smag af Vaulundus Saga, men ikke saa skjøndt som det, han har læst det for mig. Heibergs Digter1177 forstaar jeg ikke, og kan altsaa ikke bedømme dem, derimod er her kommet to Noveller ud af en Pseudonym, Torkel Trane,1178 hvori der er meget humoristisk. -

Men nu Levvel, tag til takke med disse Linier gode Andersen, skrevne med en frygtelig Hovedpine, men jeg vilde ikke opsætte længere at skrive Dem til. Lad mig nu endelig snart høre Noget fra Dem, og godt, dog fremfor alt, virkeligt

(men jeg haaber de to Betingelser kan forenes). Kommer De paa min kjæreste Plet paa Jorden, Ischia, da tænk et Øjeblik paa mig! Nu Gud være med Dem, og gjøre Dem ret glad, og lette Deres Hjerte, naar der hviler noget paa det! I Hjemmet mindes De ofte af Deres trofast hengivne

Sorella.

[Udskrift]

Al Signor illustrissimo

Il Signor H. C. Andersen

poeta danese Napoli

[rettet til] Trieste

[rettet til] Wien, dänische Gesandtschaft.

poste restante

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost