Dato: 17. oktober 1822
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: Dir. f. Univ. og de lærde Skoler
Sprog: dansk.

Det vil udentvivl være den Kongelige Direction bekjendt, at her i Byen opholder sig et ungt Menneske, 17 Aar gammel, ved Navn Andersen, som uden nogen videnskabelig Dannelse har befattet sig med æsthetiske Arbeider. To af sine Producter har han indsendt til det Kongelige Theater, hvis Censorer vel ikke have fundet dem værdige til Opførelsen, men dog, med Hensyn til Forfatteren, mærkelige. Theater Directionen er sindet at indgaae med allerunderdanigst Forestilling om, at det unge Menneske, for ej at spilde sin Tid ved umodne Arbeider, maatte, da han er aldeles fattig, erholde Understøttelse til at faae den fornødne videnskabelige Dannelse og vorde akademisk Borger, inden han videre vover sig ud paa Skribentbanen. Hans Majestæt har mundtligen allernaadigst givet sit Minde hertil, og jeg har ifølge deraf corresponderet med Rector Meisling om at faae ham optaget i Slagelse Skole.

Min ærbødigste Begjering til den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler i den Anledning er, at hans Alder ikke maatte vorde ham til Hinder i at optages i Skolen, og at han maatte nyde fri Undervisning.

Kjøbenhavn den 17. October 1822

ærbødigst

Colin

Tekst fra: H. C. Andersens Dagbog fra hans sidste Slagelse-Aar 1825-1826.