Dato: 1868
Fra: H.C. Andersen   Til: Routledge
Sprog: dansk.

[tre Kladder:]

Forrige Sommer tilbragte jeg i Portugal, der saae jeg første Gang den smukke Udgave [overstr: De har første Oplag], De har givet af mine Eventyr og Historier, jeg var glad ved den Omhu der var viist ved Oversættelse og Udstyrelse, [0verstr: jeg kjøbte mig et Exemplar for at eie Bogen, nu ved for nogle Dage siden], jeg kjøbte strax et Exemplar for at eie Bogen. I disse Dage sendte min danske Boghandler mig en ny Udgave af samme med 220 Illustrationer, Billedbog uden Billeder og den lille Skizze af mit Liv som for flere Aar siden stod i den tydske Udgave af samlede Værker var blevet optaget deri; [overstr: jeg vil ikke skjule] jeg maa antage at første Oplag er gaaet godt af siden saa snart en større og mere smuk Gjengivelse kommer i Boghandelen, jeg var glad og vilde have været det endnu mere om De havde sendt mig et Exemplar, men jeg har igjen maatte kjøbe dette. - Jeg ønsker ret / at De maa have Gavn og Glæde af Bogen, der er [et utydeligt ord overstreget] næsten fuldstændig alle Eventyr og Historier paa de to sidst udkomne Hefter nær, det første af disse har De nok i Eie efter en Oversættelse af Frøken - - [overstr: det bestaaer af] det senere fra sidste Juul bestaaer af 6 nye Eventyr og Historier, jeg skal have den Fornøielse at sende Dem dette Hefte i Krydsbaand og venter da at om et tredie Oplag udkommer det maa ved de seneste nye blive aldeles fuldstændig. Tør jeg med Hensyn til Udstyrelsen gjøre nogen Bemærkning da har jeg den, at det forekommer mig at være bedre at et lille Billede efter mit Portræt Kort kom istedet for den runde Titelvignet som nu er i Bogen. [Overstr: Skulde]. Ved et tredie Oplag af Bogen, antager jeg, at De forunder mig et lille Honorar [overstr: og De vil derved] ligesom jeg aabent tilstaar at det vilde glæde mig meget om jeg fik et Par Exemplarer af den sidst udkomne Bog. For Øieblikket /[her slutter side 2]

----

[Høybyes note: Det må nok være den engelske udgave "Hans Christian Andersen's Stories for the Household" som oversat af H. W. Dulcken udkom i 1866 hos Routledge. Den omtalte "Frøken - -" kan kun være Augusta Plesner, og kladden må være fra 1868. I dagbogen for 31. januar 1868 læser vi: "I Dag til Middag hos Fru Koch havde Lieutenant Poulsen en ny illustreret stor engelsk Udgave med af mine Eventyr." Om han så senere har fået bogen tilsendt fra sin boghandler, eller det bare er noget, han skriver, kan jo være ligegyldigt.

----

På side 3 og 4 af samme ark brevpapir som kladde nr. 1 står der:

Allerede for en Tid siden var det min Tanke at skrive Dem til men jeg opgav det, for ikke at synes ubeskeden eller paatrængende; i disse Dage har jeg imidlertid modtaget et Brev fra Frøken --, som jeg ikke personlig kjender, men som jeg veed har smukt oversat Bjørnson og mig. Hun bringer mig en Hilsen fra Dem og en Slags Forslag med Hensyn til et og andet [overstr: kommende] nyt Arbeide jeg maaske var istand til at levere. De vil indsee at i et saa lille Land som Danmark, i hvor meget der end læses og hvor yndet en Forfatter der end kan være, Honoraret ikke bliver, stort. Alt som jeg har vundet [overstr: et], som jeg vist tør sige, et stort Publikum i de fleste Lande, des mindre productiv er jeg, [overstreget: blevet], i det [overstreget: jeg frygter ved at skrive Meget, da at] jeg er blevet strængere mod mig selv for at hævde min Plads. Fik jeg [overstreget: blot fra de] fra de fremmede Lande et lille Honorar for de forskjellige Udgaver, da vilde jeg være i Stand til at samle en Formue, nu lever jeg derimod i smaa Kaar, jeg forstaar ikke at handle, [overstr: og] det er mig piinlig at tale eller skrive om Pengesager mig vedkommende, / og det er tilvisse en sjældent Tilfælde under Tilskyndelse af deeltagende Venner at jeg i Dag i et længere Brev udtaler mig om det for Dem, som er mig fremmet. Richard Bentley har [overstr: for et Par af mine Skrifter forundt mig et lille Honorar] for de to Baronesser til hvilken jeg leverede den engelske Oversættelse, givet mig et Honorar, samt for et Par andre Skrifter en lille Sum, men [overstr: flere af R] Kun en Spillemand, O T [overstr: Bazar] en Digters Bazar, I Spanien og flere Udgaver af Eventyr aldeles Intet uden nogle fri-Exemplarer. Jeg beklager mig ikke, jeg vil kun vise Dem hvorledes jeg er stillet til det rige England hvor jeg veed [overstr: flere] de fleste af mine Skrifter ere udkomne hos forskjellige Forlæggere. Jeg var glad som et Barn ved at see den Deeltagelse mine Arbeider vandt, [overstr: men hverken og var der fra Engeland] og havde jeg fra England og Amerika medtaget nogen Slags Erkjendelses Tribut, da havde jeg, med de vistnok beskedne Fordringer jeg har, kunnet være behageligere stillet./ [Her slutter arket].

---

[Høybys kommentar fortsat: Nu har Andersen altså fået brev fra Augusta Plesner, som i 1866 havde oversat Bjørnsons "Arne", og som åbenbart havde været i kontakt med Routledge. Digteren har dog ikke taget sig sammen til at få brevet afsendt. Han skrev endnu et udkast:]

----

De tillader at jeg strax nævner mit Navn, Hans Christian Andersen og De vil vistnok med Velvillie læse mit Brev.

Forrige Sommer tilbragte jeg i Portugal, der saae jeg for første Gang et Exemplar af den smukke Udgave De har givet af mine Eventyr og Historier. Jeg var glad ved den Omhu der var vist Udstyrelsen og Oversættelsen, [overstr: uagtet] denne sidste er nok fra en [overstr: god] tydsk god Gjengivelse, hellere havde jeg dog ønsket at den var taget fra [overstr: Originalsprog] den danske Original. Jeg kjøbte strax et Exemplar for at eie Bogen.

I disse Dage, her i Kjøbenhavn, sendte min Boghandler mig en ny Udgave, det andet Oplag, [overstr: forøget] med 220 Illustrationer, Billedbog uden Billeder og den lille Skizze af mit Liv, som for flere Aar siden stod i den tydske Udgave af / [overstr: mine] "Samlede Skrifter", var optaget i samme Bind. En fuldstændigere Udgave af mit Livs Historie, op til de senere Aar, findes imidlertid paa Dansk.

Jeg ønsker at De ret maa have Gavn og Glæde af Bogen, den har næsten fuldstændigt alle mine Eventyr og Historier, [overstr: nær] paa omtrent 12 nær, der findes i de to senest [overstr: udg] udkomne Hefter, Julen 1866 og 67. Istedet for den runde Tittel-Vignet vilde jeg have valgt Digterens Billed efter PortrætKort, et saadant skal jeg, om De ønsker det med Fornøielse tilstille Dem; De ser altsaa at jeg venter der kan komme et tredie Oplag.

I et saa lille Land som Danmark, er en Forfatter, ihvor meget han end læses og ihvor yndet han end kan være, ikke heldigt stillet, Honoraret er ikke stort, han bliver i smaa Kaar. Jeg har det / Held at [overstr: flere] en Deel af mine Skrifter ere blevne oversatte i de fleste Landes Sprog og optagne med stor Velvillie jo mere jeg kom til at erkjende det, des strængere blev jeg mod mig selv for at hævde den vundne Plads, men Productiviteten [overstr: vist] blev derved ringere, dog det er i sin Orden, men ikke det at jeg, paa et Par sjældne Tilfælde nær, aldeles intet Honorar erholder fra fremmede Lande for de forskjellige Udgaver og Oplag af mine Bøger, var det Tilfældet, om end nok saa ringe Deel tilfaldt mig da vilde jeg føle mig bedre stillet [overstr: det kunde maaske være anderledes men jeg forstaar mig ikke paa at ordne Forholdene, bringe dette istand] en enkelt Gang er tilsendt mig et eller flere Fri-Exemplarer, det er altid en Venlighed, men det var mig til større Gavn og Glæde om man betænkte mig med et om nok saa beskedent Honorar. Jeg

[overstr: ærbødigst H. C. A.] /

vil betragte det som et smukt Indlæg i de sidste Blade af mit Livs Eventyr om Udlandets [overstr: ogsaa] Forlæggere med Deeltagelse erindrede Eventyrenes Forfatter.

[overstr: Ærbødigst]

H. C. Andersen

[Høybyes noter fortsat: Dette sidste udkast må jo siges at være et velskrevet forretningsbrev. Desværre kan det ikke oplyses, om han fik det afsendt. Routledges forlag har det ikke, og der er heller ikke opbevaret breve fra Routledge, som for øvrigt i mange år fremturede med sine udgaver af eventyrene, formodentlig uden honorar.]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 852-59)