Dato: 8. januar 1833
Fra: Just Mathias Thiele   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

Det er kun efter den unge Digters indstændige Begiering at jeg tilsidesætter en Følelse af Uværdighed ved her, i en Række af mit Fædrelands berømmelige Navne, at fremstille mit mit til Anbefaling for en ung Mand, der allerede har præsteret meget i sit Fag, som jeg selv kun har forsøgt et underordnet Anlæg.

Men da jeg har kjendt Hr andersen siden det første Aar, da han faderløs og uopdraget, fattig, men rigt begavet, styrtede sig ud i Livets Strøm for at opnaae et Maal, han selv endnu ikke kiendte; - da jeg i de paafølgende Aar saaenedarvede Guddomsgnist, tætindhyllet i quælende Røgskyermere og mere at bryde igiennem og tilsidst at slaa ud i altid klare Flammer: da føelte jeg mig oftere giennemtrængt af Ærbødighed for den Genius, som i ham kæmpede med næsten alle ydre Forhold og som - hvad man tør haabe - omsider beseire dem alle. At dette maa lykkes, er et Ønske, jeg nærer - ikke alene for Digteren, men ogsaa for Digtekunsten i Danmark; og at de mægtigt gribende Gienstande, som en større Reise frembyder, vilde give hans, noget vilde, Phantasie et reellere stof at behandle, at han ved forøgede Kundskaber vilde vinde en høiere Smag, en skar-[/]pere Følelse for det Passende, at han overhovedet vilde have godt af i den nuværende Periode af hans Liv - hvilken jeg anseer at være hans høiere Opdragelses - at xxx ud af den Nødtørftighed, som han alt for ofte har tvunget ham til at producere, - dette er for mig en Overbeviisning, som xxxx bestyrkes, naar jeg seer hen til hvor heldigt allerede en lille Udflugt til hensides Elben virkede paa ham og afgav xxxx spoer i alle de af hans senere arbeider som ere fremkaldte af en reen digterisk Bevæggrund.

Allerunderdanigst

Thiele

Charlottenborg d 8de Jan. 1833

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost