Dato: 7. januar 1833
Fra: Adam Øehlenschläger   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

At Herr H. C. Andersen er en ung Digter med Phantasie, Følelse og Vid, har i flere Aar et ikke ubetydeligt Publicum været enig i. Allerede som et uopdraget Barn , aldeles blottet for Kundskaber viste han et besynderligt Talent, til rhytmisk at udtrykke sig i Modersmaalet, med Lethed og Levenhed; han kunde digte flydende velklingende Vers, førend han kunde læse og skrive; saa man kan vel sige: at denne Gave er ham medfødt af Naturen! At han i senere Aar har giort Fremskridt, vil Billigheden ogsaa tilstaae; dog kunde han vel trænge til at udvide sin Menneskekundskab, at dyrke og skiærpe sin Dømmekraft, at øve sig i at opfatte og fremstille interessante Characterer. Til denne Øvelse er vist ingen Skole bedre; end en Udenlandsreise, og en saadan vilde udentviivl være den unge Digter til største Nytte, ligesom det ogsaa er at haabe, at det vilde bære gode Frugter for Fædrelandets Litteratur.

.

den 7 Januar 1833.

.

Allerunderdanigst

.

Adam Oehlenschläger

.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost