Dato: 31. december 1832
Fra: Hans Christian Ørsted   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

Digteren H. C. Andersen har af mig forlangt et Vidnesbyrd, som han vilde lade følge med en allernaadigst Ansøgning om et Reisestipendium. Da denne Sag ikke hører inden for min Embedskreds, vilde jeg have megen Betænkelighed ved at opfylde dette Ønske, dersom jeg ikke troede at det lod sig fyldestgjøre, uden at jeg behøvede at fremstille mig som Dommer mellem stridige æsthetiske Partier; naar jeg nemlig indskrænkede mig til at tale som Vidne om de Fortjenester jeg troer at alle Partier ere nogenlunde enige om at tilstaae ham. Ingen synes at ville nægte ham en lovende og letbevægelig Indbildningskraft, og en betydelig Magt over sproget, som endog viiste sig i hans Arbeider, førend han endnu havde havt Leilighed til at erhverve sig de sædvanlige Skolekundskaber. Visse af hans Arbeider have derfor vundet almindeligt Bifald; endnu flere have vundet et vel ikke saa udbredt, men dog temmelig vidtudbredt Bifald; og selv i dem der ikke have opnaaet den erkjender man dog for det meste villigt de ovennævnte udmærkede Egenskaber. Blev en Understøttelse til Reise ham allernaadigst forundt, saa at han kunde gjøre sig nøiere bekjendt med andre Nationer og fremmede Landes Natur, vilde han sikkert med den varmeste Taknemmelighed gjøre sig en saadan Naade værdig, og med sand Iver stræbe videre at uddanne sin, allerede med saa meget Held øvede Digteraand.

Kjøbenhavn d 31 Decemb 1832

Allerunderdanigst

H. C. Ørsted

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost