Dato: 3. juli 1820
Fra: H.C. Andersen   Til: Subskribenter
Sprog: dansk.

For en Tid tvinger min Trang mig til at anbefale min Skjæbne i ædelmodige Menneskevenners Hænder, da jeg nære den inderligste Tilbøielighed for Skuespillerkunsten og føler mig ene født til Thalias Tjeneste. - Jeg har nu havt den Lykke efter omtrent eet Aars Ophold her i Staden (hvilket er gjort mig muelig ved Hr Profe: Weise, Siboni og flere ædelmodiges Understøttelse) at blive for det første antaget som Dandse Elev for siden at blive Skuespiller) som jeg haaber at blive instruxert i i denne Saison) blottet for alt vovede jeg mig til Hovedstaden da mine Forældre (hvis Opholdsted er i Odense) formeddels deres Fattigdom intet kan bidrage til min Understøttelse nødes jeg til at henvænde mig til ædelmodige Mennesker om en liden Maanlig eller Qvartalis Understøttelse (uden vilken Jeg ei kan naae Maalet for mit inderligste Ønske) saa lenge til jeg selv kan leve af Theateret danaar jeg har henimod 200 Rbdlr jeg godt kan leve endnu nyder jeg intet derfra, men haaber snart lidet. - Jeg beder hver ædeltænkende Menneske at tage i gunstigt Overveielse hvor nær jeg er min Lykke og hvor lidet der kan skille mig derfra. - Evig skal jeg søge at vise mig Taknemmlig

Underdanigst

Hans Christian Andersen

Kjøbenhavn den 3 Juli 1820

Professor Weise
Kirstein Etatsraad
Krieger Contre admiral
Fru Colbiørnsen
R. Nyerup
Jomfrue Holm
Jomfrue Radmer
Falbe Conferensraad
Thortsen Kammeraad
Høegh-Guldberg cand.jur
F. Høegh Guldberg
D. Fritzsche
Fr. Kuhlau
J. Abrahamsen
A. Keyser
Coldevin Mazar de la Gardej, student
Monrad, Student
A. P. Liunge
Liebenberg
H. C. Ørsted
O. Colbiørnsen
Roepstorff f. Comtesse Holstein-Ledreborg

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost