Dato: 28. januar 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: J. W. Hornemann
Sprog: dansk.

Høivelbaarne Hr Etatsraad Hornemann, Ridder af Dannebrog, Rector ved Kjøbenhavns Universitet.


Efter forlydende skal det med Motto: esse non videri indsendte Forsøg til Besvarelse af den i forrige Aar fra Universitetet udsatte Priiisopgave, vel ikke have vundet Censorernes Bifald i den Grad at Præmien kunde tilkjendes Forfatteren; men at de dog have fundet den ikke uden al Fortjeneste. Om de derfor troe ham værdig til et accessit eller have tilkjendt ham et saadant, er ham naturligviis ubekjendt. Han tillader sig i den Anledning at yttre, at selv et saadant mindre Tegn paa deres Bifald vilde være ham kjerkomment, og han haaber ikke at miskjendes, ved ærbødigst at fremsætte denne Yttring for Universitetets højvelbaarne Rector.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus