Dato: 11. december 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Madrid den 11 December 1862

Kjære Ven!

Ja Du veed vel at jeg er i Spanien, har allerede været her i fire Maaneder; det er et høist interessant malerisk Land og Menneskene ere saa smukke; jeg besøgte først Barcelona, hvor jeg var Vidne til en voldsom Oversvømmelse, besøgte saa Valencia og Alicante, men meest henrev mig Touren derfra til Murcia, hvor jeg kom igjennem en stor herlig Palmeskov; Granatæbler og Citroner prangede med rødt og grønt tæt ved Landveien, Cacter og Aloer havde favnhøie Forgreninger; en Rigdom af Indtryk har jeg i Eie, som jeg haaber engang skulle udfolde sig paa Papiret med en Deel af de Farver Virkeligheden har i Eien; her er nu ikke Plads til et eneste af disse mægtige Billeder, men det vil jeg sige dig at jeg har tilbragt 16 Dage i Granada, boet oppe ved Alhambra, været ligesaa lang Tid i Malaga og derfra besøgt Gibraltar; her havde jeg en Indbydelse fra / den engelske Minister i Tanger at boe hos ham den Tid jeg opholdt mig paa den africanske [streget: Hje] Kyst; Opholdet der var for mig og den unge Jonas Collin, som jeg har med mig paa Reisen, det Interessanteste af Alt hvad vi [overstr: nu] endnu have seet. Vi tilbragte flere Dage ude i Bjergene paa en deilig Villa ved Atlanterhavet, det er kun nogle Aar siden at en Løve fra Atlas Bjergene viiste sig her; vi hørte om Natten Schakalernes Hyl og altid det rullende Hav. Over Cadiz, Sevilla og Cordova er jeg kommet her til Madrid, hvor vi med eet have ægte Kjøbenhavnsk Veir, Snee om Morgenen, Skylregn Resten af Dagen, vi have imidlertid tilbragte et Par bedre Dage i Toledo, men jeg kan ikke fordrage dette Climat og gaaer efter Nytaar ind i Sydfrankrige. Dands har jeg seet her i Spanien ogsaa Balletter, men disse tjene alene til at begrunde: Bournonville er dog mageløs! han er en Balletdigter! hvor tidt har ikke Collin og jeg udbrudt dette og jeg skal synge det høit for Verden og Kjøbenhavn! - Jeg har skrevet nogle glødende / Digte, et Par af disse staae i den nye Samling Christian Winther giver ud til Juletid, eet hvor jeg skildrer Folkets Dands med Castagnetter, troer jeg vil tiltale Dig; man skriver det nok af til Dig i Kjøbenhavn, dersom Du ikke i Stockholm seer Bogen. Meget længes jeg efter at see Dig, tale med Dig, Du min varme, min geniale Ven! hils hjerteligt Din Kone! Brev tør jeg ikke bede Dig om, og veed heller ikke noget sikkert Sted det finder mig før jeg i Februar kommer til Paris, da modtager den danske Legation Brevene til mig. Her i Madrid har jeg fra den svenske Minister Bergmann, "Nya dagligt Allehanda", deri hører jeg dog lidt oppe fra Norden, i Barcellona og paa Gibraltar, saae jeg "Dagbladet", Breve faaer jeg ikke mange af, og jeg skriver dog flittigt til Vennerne, Etatsraad Collin, med Kone og Datter ere denne Vinter i Rom, de tilbragte Høsten i Neapel og Sorent, jeg tænker at møde dem i Paris. Nu lev vel! dette er intet Brev men kun et Haandtryk fra Vennen ved Tajo til Vennen ved Mälaren

din trofaste

H. C. Andersen./

[Udskrift:] Hr Balletmester A. Bournonville Ridder af Danebrogen i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 38-39)