Dato: 18. august 1865
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d 18 August 1865

Med Længsel har jeg imødeset Deres kjære Brev min gode Professor Andersen, og glædede ogsaa min Omgivelse ved strax at meddele Brevets Begyndelse, da jeg deraf haabede ret snart at see Dem hos os. Jeg antog at det ogsaa passede Dem bedst at besøge os i denne Maaned – og har derfor maaskee / undladt i mit sidste Brev at omtale at jeg kun bliver hjemme indtil 1. September. Saalænge bliver nemlig min kjære elskte Søster hos mig – og de fiorten Dage af September som hun endnu er her paa Sjælland tilbringes enten paa Christiansholm hos Wanda eller hvis det bliver hende for meget igjen at modtage os Alle, da hun der selv ammer sin lille "Fritze" har været en deel medtaget efter Daabsdagen m.m. her paa Phønix – Men da jeg har lovet at være med min kjære Leila den Tid hun er her i Landet, saa er jeg desværre kun i mit Hjem indtil 1. September. I Deres Brev nævnes at Afreise-Dagen den 1. eller 2den December, men jeg tager vist ikke feil ved at forstaaa det som September. Det var jo mageløs rart for os hvis det ikke / generer Dem for meget, ifald De begyndte Deres Reise saameget tidligere saa at vi alligevel fik den Glæde at see Dem her i Maanedens sidste Uge.

Min Holstein skal jo møde i Rigsraadet den 28de dennes og maa maaske alt tidligere tage fra Hjemmet; han vil jo regrette Meget ikke at kunne modtage vores kjære hædrede Gjest – men der bliver alligevel Mange tilbage som sætte stor Priis paa at kunne tilbringe nogle Dage sammen med Dem. Paa Tirsdag slipper jeg min UlrikAdolf ud af fædre Hjemmet – men for det første er/

[på tværs af 1. side:]

Flugtens Maal kun Herlufsholm. Gud velsigne og bevare ham der. Med den hjerteligste Hilsen fra /

[på tværs af 2. side:]

min kjære Søster, min Husbond og al Mængden , er og bliver jeg Deres

taknemmelige trofast hengivne

Mimi Holstein

Admiral Billes kommer paa Onsdag. Jacob Scavenius med sin unge Kone er paa Basnæs.

Mimi Holstein

Tekst fra: H.C. Andersens Hus