Dato: 30. maj 1829
Fra: Rasmus Hansen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rifbjerg ved Rudkjøbing 30 Maj 1829.

S.T.

Herr H. C. Andersen!

I Anledning af at jeg forgieves haver reist til Hovedstaden for at nyde den Ære at knytte en kort Samtale med Dem - jeg var nemlig paa Deres Bopæl i St. Kongensgade No 33 den 25 Mai d.A. men De var, som der sagdes, reist paa Landet paa nogle Dage - og efter Hiemkomsten er jeg vaagnet ligesom inspireret i Tanken over 100 kr 50, som ingen vil dele med mig, og som formenes at være nødvendig til Opførelsen af Herrens Huus Ez 37,26. Desaarsag tager jeg mig herved den Frihed at spørge: Naar skal der begyndes at lægges en varig Grundvold til samme? Naar begynder den Ez. 34,26 lovede Velsignelsens Regn? hvorefter Jorden bliver velsignet. -

Ifølge heraf en Tanke om Tiden

I Barndomstiden Aar Femten er

Uventet mig bleven særdeles kiær.

I Sovetiden efter Maanders Viis

Jeg fyrgetyve nævner med fornyet Priis. -

Har Baal Sebub ikke nu paa det Bedste udvidst sin Have

Og drømmer vel ei om at den gaaer af Lave? -

Læst være stedse, vor Konge og Gud!

Pr. 110, 2 Ords. 13,12 Sør 27,9

Rasmus Hansen Gaardfester

[Udskr:]/p|

Til ST

Hr H.C. Andersen

Kjøbenhavn

Afleveres hos Etatsraad Collin.]

Frit

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)