Dato: 11. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Maxen (ved Dresden) den 11 Juli 1855.

Kjære Hr Etatsraad Drewsen!

I aftes bragte Posten mig Brev fra Deres Svigerfader, og indeni Brevet laae en lille Seddel fra Dem, for denne og al Deres Omhu for mine "Exemplarer" skal og maa De have et heelt Brev igjen; tak for Deres Godhed og Venskab! Jeg tænker ret paa dem Alle sammen og føler denne Gang ude en forunderlig Lyst til igjen at være hjemme! Dog her i Maxen gaaer det bedst, her hvor Alle ligesom kun leve for at gjøre mig det hyggeligt og godt. Mit "Lærketræ", det jeg har fortalt Dem om, eller som De kan læse Dem dets Historie til i "mit Livs Eventyr", staaer saa kraftigt og stort omgivet af deilige blomstrende Roser, Klippehøiden hvor det har Plads er vist to Gange høier end Rundetaarn, unden for er en stor Eng hvor Folk just i disse Dage slaae Hø, en guulbruun Flod bruser mellem store Hængebirke og mn har grangroede Bjerge rundt om lige ind i Bøhmen; De vilde være henrykt her ved dette Skue! Da jeg i aftes sagde Fru Serre Deres venlige Hilsen til hende og hendes Mand, udbrød hun, hvorfor kom dog ikke De unge Sønner her, siig dem begge og sig Etatsraad Drevsen og Frue at de endelig dog engang komme her til Maxen, De behøve ikke at ledsages af Andersen, jeg kjender dem jo næsten!" hun bad mig paa det venligste hilse. Jeg tænker især Morgen og Aften her paa Einar, siig ham det! Jeg sover nemlig i den Stue hvori vi begge sov, hans Seng med de lange, hvide, gjennemsigtige Gardiner staaer her paa sin Plads, Alt minder / mig om vort Samliv her. Frøken Minna og Margrethe spurgte strax om ham, det samme har været Tilfældet med et Par et Par Damer fra Nabogodset, dem han vist har glemt, de vare her i forgaars og der spurgtes om den unge "Edelmnn" jeg reiste sidst med, han var saa kjøn og saa tilbageholdene, sagde de. - Det er da meget længe Deres Kone bliver paa Christinelund, hvorledes er det egentligt med Jonna? Nu vil jeg haabe at Operationen waldemars lille Dreng er vel overstaaet, jeg længes naturlig maget efter at høre derom; Deres Svigerfader er den Eneste der har, med Undtagelse, af de Par ord de glædede mig med, sendt mig Brev. – Herfra gaaer jeg til München, dersom der ikke er Cholera, dog om min Afreise fra Dresden skal de tidligereAlle høre, saalænge gaae Brevene endnu derhen, (nemlig til Dresden). Jeg tænker senere paa at gaae til Sweitz, først der tager jeg min Bestemmelse om jeg besøger Italien eller om jeg vender hjem til Norden. – Naar De nu har læst "mit Livs Eventyr" saa glæder De mig jo med Brev, jeg hører da hvad De synes om Bogen og det vil naturligviis glæde mig at vide hvad godt Andre sige. Det vilde være Characteritisk nok om denne Bog der ude har forskaffet mig saa mange Venner, skulde hjemme have en / modsat Virkning; dog det troer jeg ikke! – Det glæder mig at vide at arald nu finder sig godt i sin nye Virksomhed; hils ham hjerteligt. Viggo og Einar leve vel begge vel! Skrive mig til veed jeg nok de ikke gjør, men det er nu deres Natur, derfor sender jeg alligevel tusinde inderlige Hilsener og en smuk Dag kommer der endogsaa Brev. Husk Einar paa at han ikke glemmer Kjøberen af Andersens samlede Værker, naar den Tid kommer. At Theodor holder Kirkegaards For "Øieblikket" har forundret mig! ---- Jeg gjør ingen Bemærkninger! Hils Viggo! Kan De skaffe mig mig at vide til hvad Tid Rosenkildes ventes hjem, jeg gad nok møde dem i München og efter Hjem-Bestemmelsen kan jeg omtrent regne mig til naar de mon være der. Eduard Hansen sagde mig at han vilde bruge at Bad tæt ved Maxen, jeg har i det eneste her er ladet forhøre om der findes Danske, men man svarede nei, han var ellers blevet indbudt her hos Serres. – I denne Tid spiller Tysklands Höedt, den meget berømte Davidsen, i Dresden, han giver Richard den 3de, Otello, Ludwig den 11te; Fru Serre vil at vi skulle kjøre derind, Theaterintendanten har tilbudt mig sin Loge, men tænk jeg er saa lidt lysten efter Komedie at jeg bliver her, Naturen r saa frisk og deilig, Lindetræerne dufte. Hele Kastanieskoven, det kan den næsten kaldes, byder en Kjøling i dette varme Veir, saa jeg føler en Glæde ved at ligge der i det høie Græs. Gjedernes Klokker klinge, hele Floken gaae paa Bjergsiden under Kirsebærtræerne. /

En Bøn til Dem fra Fru Serre har jeg, nemlig den om de af Deres Kokkepige vil faae Opskriften paa hvorledes hun laver "Rødgrød", samt hvorledes man skal tilberede Selleri-Suppe jeg har nemlig roest særdeles den mageløse Sellerisuppe der laves i Deres Huus; Opskriften faaer jeg i eet af de første Breve hjemmefra. Indlagte to smaa Skrivelser til Deres Svigerfader og til Deres Kone er De saa venlig strax at lade komme til Deres Bestemmelse. – Posten venter paa mit Brev altsaa Lev vel!

Deres hjerteligt hengivne

H.C. Andersen

[Udskrift på kuvert:] Dänemark Velbaarne Hr Etatsraad A. Drewsen Ridder af Dannebrogen Boer i Excellensen Collins Gaard i Amaliegade in Copenhagen Frei

Tekst fra: H.C. Andersens Hus