Dato: 19. februar 1861
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 Feb: 1861.

Kjære Fru Balling!

Hvor det er hjerteligt og smukt at De skriver mig til, at De indbyder mig til Onsdag Formiddag, jeg er ganske forlegen derved, thi hvad maa De troe om mig at jeg endnu ikke i det nye Aar har været oppe hos Dem og Deres Søster, der ere til visse, mine sande deeltagende Venner; men mange Ting har forhindret mig, seent kom jeg ind fra Landet, syg var jeg, min nye Eventyr opfyldte mig og endelig er Humeuret, siden jeg opgav Vinter-Opholdet i Italien og vendte hjem, uendelig nedtrykt, tidt, altfortidt, er jeg lidende, mit nye Hjem er ikke hyggeligt, dog alt dette kunde dog nok lade mig aflægge en Visit, men denne solder mig min Tid og alle Sager beqvemmest, mellem to og tre og da er det Deres Spisetid, og saaledes er det altid blevet udsat, saaledes, at jeg virkelig nu skammer mig; Alt dette vilde jeg sige, om jeg kom paa Onsdag, og gjerne gav jeg den Formiddag der til, men det er umueligt, netop da skal jeg læse et Sted og dertil om Aftenen læse i Arbeiderforeningen, jeg har ikke Stemme, Kræfter, Legeme til at dele mig mere og beder derfor at De ligesaa venligt vil see mig een af de paafølgende Formiddage, henimod 12, f.Ex nu paa Fredag, om det er mig mueligt. Mine nye Eventyr faaer De om en fjorten Dage - Venlig Hilsen til Deres Søster og Frøken Gram! Tilgiv at dette er skrevet saa hastigt ned!

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm