Dato: 20. april 1860
Fra: H.C. Andersen   Til: Jens Adolf Jerichau
Sprog: dansk.

Hr Professor Jerichau!

Efter et fra saa mange Sider yttret Ønske om at Hovedstaden paa en af sine store Pladser matte komme i Besiddelse af en Portraitstatue af H. C. Ørsted, i colosal Størrelse, ere Undertegnede traadte sammen for at virke for dette Formaal, og have vi, uden at udstede offentlig Indbydelse, allerede hos enkelte Venner af Sagen sikkret os en saadan pecuniair Bistand under Forudsætning af en Portrætstatue at vi ikke ville opsætte Arbeidets Begyndelse, som formentlig vil kunde dække Omkosterne tilstrækkeligt efter Resultatet af en almindelig Subskription, hvis Udfald vel neppe kan være tvivlsom. Det er derfor vort Ønske at overdrage [overstr: vi ere derfor blevne enige om at tilbyde] Hr Professoren dette Arbeide og tillade os derfor at anmode Dem om at ville meddele os om hvorvidt De maatte

[overstr: idet vi med Hensyn til Opgaven kun have at bemærke, at Portraitstatuen nærmest kunde betragtes som et Pendant til Øehlenschlagers Statue, udbad vi] /

være villig til at overtage dette Hverv og eventualiteter at / at opgive den omtrentlige Bekostning deels til Modellen og deels til den endelige Udførelse i Bronze samt Opstilling.

derfor Deres Erklæring om De er villig til at udføre dette Arbeide, samt en Beregning over hvormeget det Hele, i Bronze eller Marmor, formenes at kunne koste.

under Forudsætning af Deres Samtykke og at der opnaaes Enighed om Betingelserne bede vi Dem derfor snarest muligt at forelægge os en Tegning eller et udkast til Portraitstatuen med dennes Tilbehør af Fodstykke m.m.

Kjøbenhavn den 20de April 1860.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 1065-66)