Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 2. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[Der er store huller i papiret]

München den 2 August 1855

Kjære Fru Balling! Tak for Deres Brev, det kom til Maxen netop Dagen før jeg reiste derfra, kom idet jeg skulde ud til et nyt Fjeld-Anlæg der indviedes til Erindring om mig; i Klippen hugget ind, og Bogstaverne forgyldt staaer et par Minde Ord; gjerne havde jeg opfyldt Deres Forlangende at skjære Deres navn i mit Træ, men det g[ik] aldeles ikke, rundt om staaer opslaa[et en] BekjendGjørelse om høi Straf for hver [som] skjærer i Træerne, og da, selv at g[jøre et] Exemple og det i et Træ der træder frem [og derved] lægges Mærke til gik slet ikke an, m[en] en lille Green bringer jeg Dem af Træ[et] I Dresden traf jeg Jomfru Benedichsen [og] Moder og Søster, de vare blevne der hele i det de vare aldeles opfyldte af Dresdens [Her] lighed; hun havde i 14 Dage seet her li[ge] saa mange Operaer, som i en heel Vin[ter] i Kjøbenhavn. I Leipzig traf jeg Lose; og [af] ham hørte jeg at Eduard Collin og Kone med Børnene vare komne, jeg søgte dem reent forgjæves og tænk saa da jeg naaer München staae de paa "Fremdenliste", de er hele Veien, maaskee med samme Banetog, reist med mig over Nürnberg og Augsburg, jeg søgte til det Hotel i München de skulde være i; og da vare de om Morgenen reist til Schweitz! De kan tro det var kjedeligt og tungt saa nær kjære Venner og dog ikke mødes; nu reiser jeg om nogle Dage til Wildbad hvor de var, der haaber jeg dog at fange dem. - I Nürnberg blev jeg to Dage, Kongen og hans Gemalinde var der og beboede det gamle Slot der nu er sat istand efter gammel Stiil; jeg blev strax tilsagt til Taffels og saa smukt, saa hjerteligt modtaget; der spiistes i den middelalderlige Riddersal, Alt der er som [i ga]mmel Tid og nede under Klippen [so]m Borgen ligger paa strækker sig det [middelalder]lige Nürnberg, det jeg har beskrevet [ ]i Historien: "Under Piletræet", den [ ] gav General Heilbronner et [ ] Bal hvor Majestæterne vare, [ ] fik ogsaa Indbydelse og saa Nürnbergs [un]ge blomstrende Damer. - Nu er jeg [all]erede en Uge i München og har hver Aften min fortræffelige Plads i det kongelige Theater, men jeg føler mig ikke ganske rask og rundt om i Tydskland sniger sig Cholera, den er i Magdeburg, i Prag o s v, ja den er endogsaa fra Norditalien, hvor den raser, naaet ind i Tyrol, i Bern er meget slemt med Blodgang, kort Sygdom kryber om og skrækker.

[langs kanten - men der er hul i papiret] Her i München ligner jeg saaledes [ ]
chatolsk Skik, komme paa Gaden mine Baand i]

Italien har jeg opgivet for denne Gang, og kommer altsaa rimeligviis hjem i October. Cholera er i Triest, ja endog en Slags Pest, Verona, Turin, Bologna - det er da ogsaa en Landenes Plage, rundt om paa Jernbanetogene hører man derom saa det løber gjennem Maven, og det er en rar Fornøielse da at flyve en heel Dag afsted lukket inde i en Vogn. -

Nu har De heelt læst mit LivsE[ven]tyr jeg vil haabe at det i sin Helhed fyldestgjør Dem, endnu hører Alt [ ] hjemme fra kun Glæde over denne [ ] Bog. Glæder De mig snart med Brev [ ] da send det til "Stuttgartt post re[stante] men skriv mig endelig Deres Adr[esse] deri, jeg har den ikke. Deres Moder [og Søster] haaber jeg ere begge vel, hils dem [ret] hjerteligt, ligesom andre fælles Venner.

Her er saa koldt i München at jeg i [om] Aftenen gaaer med Vinterfrakke, Alpe[rne] ligge med megen Snee. Rosenkildes skulde komme her til München omtrent efter den 22 Juli, de ere ikke komne, jeg lovede dem at vi skulde mødes, jeg glædede mig der til og forlod Maxen tidligere end jeg vilde og man gjerne tillod, da det just var Fødselsfest der, men jeg reiste og saa er Rosenkildes her ikke og intet Brev til mig, som de lovede, Gud veed hvor de flyve om! - Men nu lev vel! frisk og glad! deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

[langs kanten:] Jomf. Grann er her i München og giver Søndag Fenella i den Stumme.

[Udskrift:] Fru Helene Balling født Næbo, boer paa Hjørnet af Kompagnistræde og Hyskenstræde, Indgang i Kompagnistræde, anden Sal i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm