Dato: 18. maj 1853
Fra: H.C. Andersen   Til: Fredrika Bremer
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 18 Mai 1853.

Kjære Frøken Bremer!

Det er mange Tider siden De glædede mig med et Brev! Deres mange Kjøbenhavnske Venner spørge mig saa tidt om Dem, og alle længes vi efter dog at høre hvad De vil mælde os om Amerika. Ved Nytaarstid sendte jeg en lille Bouquet "Historier" til Dem, mellem disse var een: under Piletræet, som jeg troer maa tiltale Dem De har dog faaet den lille Bog? Ingemann har i Vinter skjænket os en stor Nutids Roman, det er issær De to første dele af den, som tiltale mig, kjender De Bogen? Han og hans Hustrue vare i disse Dage her i Byen for at besøge "Udstillingen af Malerier", et Billed der, opfylder os Alle ved sin Poesi, ved sin Sandhed, det er en Bondestue paa Amager, hvor den gamle Faerfaer, fornøier sig over at see sin lille Sønnesøn i Søndagsstadsen. Det er ret et Billed for Dem. - Exner har malet det.

Men jeg glemmer at præsentere Dem den ærede Overbringer af dette lille Brev, det er den dygtige Lystspil Digter Bøgh, hvis Navn er Dem bekjendt, hans Viser og Sange have en Friskhed og Livlighed at de strax blive folkelige. Han besøger første Gang Stockholm, jeg veed De venlig modtager min Landsmand, og jeg opnaaer derved tillige, i det mindste ved hans Hjemkomst at høre noget om Dem. Fra Fru Jerichau og Fru Ørsted mange Hilsner. Mathilde Ørsted er disse Dage reist til London i Besøg! og nu de hjertligste Hilsener til Dem og Deres.

Deres trofaste Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm