Dato: 6. juni 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: Elisabeth Jerichau-Baumann
Sprog: dansk.

Glorup den 6 Juni 1851.

Kjære Fru jerichau!

Da jeg sidst var ude hos Dem, sagde De og Deres Mand, at naar de havde læst min nye Bog, skulde jeg høre fra dem det Indtryk den havde gjort; det Løfte lader jeg ikke flyve for Vind og Veir, og da jeg nu vil troe at de begge har læst "I Sverrig" saa skriver jeg dette lille Brev for at sige Dem hvor jeg er; det er saa naturligt at jeg gjerne vil høre hvad to poetiske, dygtige Naturer sige, en saadan Udtalelse er mig Hjerte-Blomsten af al Kritik. Glæder De mig med et Brev da husk at det gaer til "Glorup ved Nyborg"; - siig mig ogsaa hvorledes De leve og røres, hvad de arbeide paa, hvorledes Livet former sig og Farverne blive til levende Billeder. Jeg har nu været fjorten Dage fra Kjøbenhavn, de ni af disse tilbragte jeg ude hos den unge Baron Stampe der er gift med en Datterdatter af Excellensen Collin, man er der i deilig Skoveensomhed, ikke langt fra den aabne Strand. Netop den Dag jeg kom, indtraf ogsaa to Storke og byggede Rede paa Huset, jeg vil troe de blive aarlige Gjæster og efter Folke-Troen bringer Lykke. Paa Glorup er alt godt og vel, jeg lever saa deilig eensom og dog saa rigt, Bibliotheket staaer mig aabent og Skovene staae aabne, med lange nedhængende friske Bøgegrene, Kukkeren synger: "mange, mange Aar skal Du leve!" og kommer jeg i Haven om Morgenen, da er det som saae jeg en heel Blomster-Snee over Æbletræerne de prange i al deres Deilighed. Hils Deres Mand og de Smaae og skriv mig til, eller i det mindste tænk venligt paa Deres hjerteligt hengivne.

H. C. Andersen

E.S.

Endnu en Gang uendelig Tak for den Glæde De har gjort mig ved at bestemme Deres Mands Portræt for mig!

[Udskrift:]

Til Fru Professorinde Jerichau født Baumann, boer i Clasens Have, første Huus fra Østerbroe.

anbefales

Tekst fra: Solveig Brunholm