Dato: 6. september 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

[Glorup ved Nyborg: 6 Sept. 48

Kjære Fru Balling

Jeg maa dog sige Dem lidt hvorledes jeg har det paa det gamle Glorup; i de sidste Dage have vi stor Indqvartering af de hjemdragende Svenske, ti Officerer, en Læge, en Præst, 50 Menige og 30 Spillemænd, disse give os hver Aften Musik i Haven og de lange Aleer fyldes af Omegnens Folk. See nu have vi da Vaabenstilstand, og jeg tænker paa at tage lidt over til Als og Flensborg, det vil sige, om Veiret tillader det. Jeg vil haabe at De, Deres Moder og Søster ere vel og at Theater Directionen give Dem gode Stykker paa Abonnements Aftenen. Seer De Frøken Sonnes da vil De bringe hende min ærbødige Hilsen. - Høsten er nu forbi, og saa uendelig riig som den ikke har været i mange Aar, alle Lader er fulde i Fyen og store Hæs med Korn reiste udenfor, og Æbler og Pærer er her, i denne Egn, nok af; det er et meget frugtbar Aar, saa at vi kunne sende en Deel Korn ud af Landet. - Sidst i Maanden, sees vi, vil Gud.

Deres meget hengivne

Fra Bang hos Hambro havde jeg Brev; han og Familie ere vel!

[Udskrift] Til Fru Balling.

Laxegaden; første Dør til Høiere fra Boldhuusgaden, anden Sal i Kjøbenhavn

anbefales!

Tekst fra: Solveig Brunholm