Dato: 27. december 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling, f. Næboe
Sprog: dansk.

Berlin 27 December 1845

Kjære Fru Balling!

Mit lille Brev fra Hamborg har De vist nok faaet; i Dag sender jeg min Brevdue fra Berlin. Jeg blev hele 17 Dage i Oldenburg, hvor jeg havde det saa velsignet; jeg boede al den Tid hos en elskværidg, riig Familie, Hofraad von Eisendecher, i hvis Huus de første Personligheder fra Byend daglig kom; i Theatret fik jeg strax fri Plads i første Etage og hos Storhertugen selv var jeg til Koncert, saavel som til Taffel og een Aften til Thee; den gamle Første er meget livlig og elskværdig, han var mig særdeles naadig, ja tænk, ved Afreisen gav han mig til Erindring om sig en kostbar Ring, man vurderer den til over 200 preusiske Thaler, det er omtrent 250 i dansk; daglig var Selskaber vor jeg var indbudt, jeg havde det saaledes ret hyggeligt og velsignet. - Den 17 reiste jeg til Hanover og derfra paa Jernbane til Berlin; Det er en Fart i een Dag, fra om Morgenen Klokken 6 til om Aftenen halv 7 flyver man 49 Mile; det er en Fart! jeg tænkte paa Dem, Deres Søster og Moder, De skulde prøve det - Her i Berlin har jeg alt to Gange hørt Jenny Lind i "Søvngjængersken", hun er ganske mageløs De skulde see hende, høre hende i denne Opera paa Tirsdag den 30 træder hun op i Vestalinderne af Spontini. Jeg tænker vi to reise sammen til Weimar, hun har talt derom, hun vil blive nogle Dage der og optræde i Søvngjængersken og Norma. Igaar havde jeg den Ære at være til Taffels hos Kongen af Preussen, Hans Majestæt sagde mig mange venlige Ord over min Roman: Kun en Spillemand, som han har læst med stor Interesse, Dronningen var ogsaa meget naadig og jeg havde Plads ved Siden af den berømte Humboldt. - Nu et nyt og Lykkeligt Leve Aar for Dem og Deres, hils Moderen, Søsteren og Frøken Bremer. Fru Reutscher sender Dem Hilsen. Lev vel! Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]Velædle Fru Balling født Næboe

Laxegaden No 220 anden Sal.

Tekst fra: Solveig Brunholm