Dato: 23. oktober 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 23 Oct. 1839.

Høistærede.

Tak for Deres venlige Brev og den medfølgende Tidende, hvori De, rigtig nok omtaler mig altfor godt. Det vil glæde mig uendeligt om jeg i min hele Virken kan bidrage noget til at Baandet mellem os og de svenske Brødre knyttes fastere; vore Sprog ere saa beslægtede at det synes mig, som om vi gjensidigt var eet Folk fra forskjellige Provindser. Gid min lille Sang, "Jeg er en Skandinav!" maa finde Indgang hos Scandinaverne. De har jo sørget for at der kommer en svensk Melodi til den, her i Kjøbenhavn har en ung Mand Gebauer sat Musik til den og været meget heldig, han kom forleden til mig og fortalte at en Riig havde hørt hans Musik og vilde besørge den udgivet for ham, jeg svarede imidlertid at Digtet var bestemt for Deres Nytaarsgave og maatte ikke udkomme særskildt i Danmark før Deres Bog til Nytaar kom, og dermed maatte han finde sig, derimod har jeg tilladt at den afsiunges i vor Musikforening, dersom der ved Juletid skulde blive en Consert. Hvad iøvrigt Correcturen, som De sendte mig, angaaer, da var den skrækkelig slem, jeg havde ønsket at De først sendte mig den sidste Correctur, hvori det værste var rettet. Vil De nu være saa elskværdig ret nøiagtig at see den efter; jeg haaber at Bogtrykkeren forstaaer vore danske Tegn f. Ex; at dl betyder: dette skal udslettes.

Jeg veed ikke om det ej bliver nødvendigt jeg faaer Correctur af alle Digtene, ellers maa jeg bede Dem paa det al1ernøiagtigste at see efter. -

De maa endelig bevise mig den Tjeneste, aldrig at sætte mit Navn under nogen Cor:Artikkel, thi vel skriver jeg Intet uden hvad jeg tør være bekjendt, og i og for sig er høist uskyldigt, men jeg vil dog ikke, ved at skrive Dem til, være i ængstelig Overveielse med hvert Udtryk, naar jeg taler om Theatret eller nye Bøger hos os. Med Fornøielse skal jeg imellem sende Dem et lille Brev, der indeholder vore nyeste Nyheder, men De maa ikke sætte mit Navn under, ikke sige det kommer fra mig. - Hvad Nyt jeg har i Dag indskrænker sig til følgende:

I den nye Ballet "Festen i Albano", som opføres første Gang paa vor Dronnings Fødselsdag har Theatermaler Christensen, der nylig er hjemkommet fra Rom, malet en smuk Decoration, paa den ene Side et aabent Osteria, og i Baggrunden Udsigt over Roms Campagne; Theater-Gulvet er blevet gjennemskaaret for at gjøre Bjerg og Dybde og mange Penge ere anvendte paa Costumerne. I Litteraturen er Andersens Eventyr den eneste Nyhed, dette Hæfte indeholder, Paradisets Have, den flyvende Kuffert og Storkene, Bogen er, som De veed dediceret Fru Heiberg. Dernæst er kommet et nyt Oplag af Hertz's Novelle: Stemninger og Tilstande. Hr. Bocksa og Mad: Bishop give musikalske Soireer, 3 saadanne koste 5 Rdr. dansk, den ene har alt været; Prindser og Prindsesser, vor hele finere Verden fandtes der. Bocksa og Mad: Bishop have tilbudt Theatret at sætte tre italienske Operaer i Scene, hvori hun synger Hovedpartiet, men de forlange 5,000 Rbdlr. og nogle Beneficer.

Lev vel

Venskabeligst

H. C. A.

Iaften Fredag den 25 skulde Jomf: Fjeldsted dandse Cachucha, men Tæppet gik op og der forkyndtes at hun pludselig havde forstuved Foden og kunde ei dandsc, det seer galt ud med Geburtsdags-Baletten.

Tekst fra: Solveig Brunholm